ENGB780 Проект "Превод на художествен текст"

Анотация:

Курсът има за цел да доразвие практическите умения на студентите за писмен превод на художествена литература от английски на български език и/или от български на английски език и да осъществи комплекс от задачи:

• да дораразвие нагласите на студентите за “четене” и адекватно интерпретиране на оригинален художествен текст откъм съдържание и стилистични особености;

• да усъвършенства уменията им за ситуиране на текста както в културния контекст, така и в езиковия и стиловия регистър;

• да формира и развие нагласа за “конструиране и реконструиране на смисъл” в изходния художествен текст;

• да формира и развива у студентите умение за избор на генерална преводаческа стратегия спрямо стилистичните особености на оригиналния художествен текст;

• да доразвие уменията на студентите за избор на конкретни преводачески техники за разрешаване на специфични проблемни моменти в превода;

• да доразвие уменията на студентите за работа със справочна литература (избор, критично отношение към и ефективно използване на речници), както и уменията им за търсене на допълнителна информация, свързана с темата на изходния текст.

прочети още
Англицистика

Преподавател(и):

преп. Андрей Андреев  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще могат да:

• разграничават, анализират и интерпретират адекватно различни по жанр и стил художествени текстове;

• идентифицират специфични за художeствената литература преводни проблеми и прилагат общи стратегии за разрешаването им;

• идентифицират конкретните преводни проблеми (от езикова и общо културна гледна точка) в даден художествен текст;

• търсят и намират адекватно решение на тези проблемни моменти при превода на съответния език;

• намират и използват уместно различна справочна литература и нелитературни справочни източници;

• пишат и редактират адекватен преводен художествен текст на български и/или английски език, съобразен с всички критерии за жанр, стил и пр.

• да съпоставят и коментират различни преводни художествени текстове от английски на български език и/или обратно;

• оформят печатно и графично самостоятелно преведен художествен текст.


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да имат достатъчно познания по английски език (равнище С1 по общоевропейската езикова рамка) и по български език; да имат навици за четене и анализ на художествени текстове на двата езика, да познават културния контекст на англоезичната литература и да имат разнообразни интереси и богата обща култура.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Специфика на художествения текст и специфични проблеми при превода на художествен текст. Техники и стратегии за разрешаване на тези проблеми.
  2. Графично оформление на художествен текст. Правопис и пунктуация.

Литература по темите:

1. Bell R., Translation and Translating: Theory and Practice. Longman 1991.

2. Wolfram W., Knowledge and Skills in Translator Behaviour. John Benjamins Publ., 1996.

3. Hatim B.,Discourse and the Translators. Longman 1989.

4. Лилова А., Увод в общата теория на превода, Народна култура, 1981 г.

5. Данчев A., An English Dictionary of Bulgarian Names, Наука и изкуство, София, 1989

6. Данчев А., Българска транскрипция на английски имена, Народна просвета , София 1982