ENGB753 Писмен превод и редактиране на преводен текст

Анотация:

урсът има за обща цел да развие комплексно практическите умения на студентите за писмен превод от/на английски език и редактиране на собствен и чужд преводен текст с оглед на адекватната им професионална подготовка в съвременните пазарни условия. Хорариумът предвижда обща (групова – анализ и дискусия) и индивидуална (самостоятелна писмена) работа на студентите, за да се реализират следните задачи:

Студентите

• ще се запознаят с основните принципи и стратегии на редактирането на писмен текст/превод

• ще усъвършенстват уменията си за ситуиране и интерпретиране на превода както в културния контекст, така и в езиковия и стиловия регистър

• ще подобрят уменията си за идентифициране на проблемите при превод и за избор на отпималните стратегии за тяхното решаване

• ще усъвършенстват уменията си за работа със справочна литература (избор и критично отношение към речници и интернет източници), както и уменията за търсене на допълнителна информация, свързана с темата на изходния текст

• ще придобият умения за водене на преводачески бележки

• ще усъвършенстват уменията си за изготвяне на окончателен вариант на превода - "готов за публикация" - с оглед на спецификата на оригиналния текст и предназначението на преводния текст

• ще развият умения за критична самооценка и оценка на различни жанрове преводни текстове

• ще задълбочат разбирането си за понятието “грамотност” - езикова, културна, компютърна.

прочети още
Англицистика

Преподавател(и):

преп. Андрей Андреев  
гл. ас. Амелия Марева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще могат да:

• анализират и интерпретират адекватно различни видове текст – художествен, публицистичен, научно-технически и т.н.

• разграничават проблемните за превод моменти в текста: от езиково-структурна и социо-културна гледна точка

• намират адекватни решения на проблемите при превода на съответния език

• издирват и използват уместно различна справочна литература

• да изготвят преводачески бележки и коментари

• да използват различни стратегии за редактиране, както и техническите нотации на редакторските бележки

• създават и редактират адекватен преводен текст на български и/или английски език, съобразен с всички критерии за вид, стил, предназначение и пр.

• да съпоставят и коментират различни преводни текстове от/на английски и български език, включително и като се съобразяват с психологията на междуличностите отношения "преводач - редактор"

• оформят печатно и графично самостоятелно преведен текст


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да имат достатъчно познания както в областта на английския език (равнище С1 по Общоевропейската рамка), така и в областта на родния си (български)език; да имат изградени навици за анализ на различни видове текст, да познават културния контекст на англоезичните текстове, да имат разнообразни интереси и богата обща култура.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Анализ на текста: проблематика, стилистика, взаимна връзка преводач-читател. Текст и контекст.
  2. Определяне на т.нар. „проблемни елементи” в текста от езиков и културологичен характер.
  3. Техники и стратегии в писмения превод.
  4. Редактиране на преводния текст, стандарти за грамотност.
  5. Съпоставителен коментар на различни преводи.

Литература по темите:

1. Bell R., Translation and Translating: Theory and Practice. Longman 1991

2. Hatim B.,Discourse and the Translators. Longman 1989

3. Mossop, B. Revising and editing for translators. St. Jerome Pub., 2001 4. Robinson D., Becoming a Translator. An Accelerated Course. Routledge London and New York, 1999.

5. Данчев A., An English Dictionary of Bulgarian Names, Наука и изкуство, София, 1989

6. Данчев А., Българска транскрипция на английски имена, Народна просвета , София 1982