BCLB513 Проект: Приобщаващо образование

Анотация:

Курсът е подготвителен спрямо аудиторния курс по Приобщаващо образование и се осъществява чрез извънаудиторни контактни часове и самостоятелна работа. Той дава основни знания в областта на приобщаващото образование – неговите принципи, развитие и приложението му в българската образователна система. Представят се основните категории на деца със специални образователни потребности (СОП). Особено внимание се обръща на проявите на дислексия, синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието и аутизъм. Дискутират се специфичните нужди, породени от тези различия, и препоръчителните методи и техники на работа с ученици със СОП.

прочети още
Приложен немски език

Преподавател(и):

доц. Екатерина Тодорова  д-р
преп. Благовеста Троева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Теоретичните принципи на приобщаващото образование и практическото му приложение в страната;

• Характеристиките на някои от по-често срещаните увреждания сред учениците в общообразователните училища;

• Препоръчваните техники и методи за работа с ученици с различни видове СОП.

2) могат:

• Да разпознават индивидуалните характеристики и нужди на учениците със СОП;

• Да прилагат диференцирано обучение, съобразено с индивидуалните особености на учениците;

• Да използват публикации и методически пособия за самоподготовка.


Предварителни изисквания:
Нe се изискват предварителни знания по темата.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Приобщаващо обучение – историческо развитие на концепцията и основни принципи.
  2. Специални образователни нужди. Прилагане на приобщаващото образование в българските училища.
  3. Дислексия на развитието: дефиниция и специфични прояви
  4. Синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието: дефиниция и специфични прояви
  5. Аутизъм: дефиниция и специфични прояви
  6. Сензорни увреждания: видове и особености
  7. Преподаване на чужд език на ученици със специални образователни потребности

Литература по темите:

Задължителна

Станкова, М., В. Боянова (2012) Методологии за работа с деца със СОП : Наръчник за учители и педагогически съветници, София

Стъбс, С. (2002) Приобщаващо образование: Когато ресурсите не достигат, The Atlas Alliance, http://www.cil.bg/userfiles/library/otdelni/stubs_priobshtavashto_obrazovanie_2005.pdf

Шапкова-Танева, П. (2012) Стратегии за преподаване и подкрепа на ученици със специални образователни потребности в контекста на вклюващото образование, Научни трудове на Русенския университет, т. 51, серия 6.2, http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp12/6.2/6.2-18.pdf

Допълнителна

Боянова, В., Станкова, М. (2005) Хиперактивност и дефицит на вниманието или какво да правим с неудържимото дете, София

Джуров, М. (2012) Детето от аутистичния спектър, Варна: ВСУ "Черноризец Храбър",

Леви, Дж. (2011) Децата аутисти : Десет неща, които можем да направим още сега, за да помогнем на детето с аутизъм

Наредба за приобщаващото образование (2016) https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136927891

Терзиева, В., П. Кадемова-Кацарова Уеб-ресурси и услуги за допълващо обучение на деца със СОП, 5-та национална конференция „Образованието в информационното общество“, http://sci-gems.math.bas.bg/jspui/bitstream/10525/1824/1/adis-may-2012-273p-282p.pdf

Тодорова, Е. (2016) Дислексия. Специфични нарушения на способността за учене, трето допълнено и преработено издание, Издателство на Нов български университет, София.

Якимова, Р. (2015) Нарушения на четенето: Практическо ръководство за корекция, част 2, 3-то издание, ЛЦР издателство.

Якимова, Р. (2015) Нарушения на писмената реч: Практическо ръководство за корекция, част 2, 3-то издание, ЛЦР издателство.

Английски език

Academic Network of European Disability Experts (ANED) Доклади, свързани със статута на хората с увреждания в България, https://www.disability-europe.net/country/bulgaria UNESCO (1994).

Brock, S. E.,. Jimerson, S. R., R. L. Hansen (2006) Identifying, assessing, and treating autism at school, New York: Springer, 2006

Frederickson, N., & T. Cline, (2002) Special Educational Needs, Inclusion and Diversity, Buckingham, Philadelphia: Open University Press.

Heward, W. L. & M. D. Orlansky (1988) Exceptional children: an introductory survey of special education, Colmbus: Merrill.

UNESCO (2009). Policy Guidelines on Inclusion in Education, UNESCO, http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001778/177849e.pdf.