BCLB903  Проект: "Анализ и изработване на учебни материали":

Анотация:

Курсът има за цел да даде на студентите теоретични познания и практически умения в областта на теорията и практиката на изработването на учебни материали по чужд език.

- Курсът се състои от 120 академични часа самостоятелна работа –

- ( студентите разработват самостоятелно под ръководството на преподавателя анализи на учебни комплекси и учебни материали за обучението по чужд език).

прочети още
Приложен немски език

Преподавател(и):

доц. Елена Савова  д-р
доц. Светлана Димитрова-Гюзелева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1. Знаят

- да правят научно обоснован анализ на учебни материали по чужд език с оглед на конкретни условия на обучение и конкретна целева група.

2. Могат

- да дидактизират на автентични материали за нуждите ЧЕО при конкретни условия на обучение и за конкретна целева група.


Предварителни изисквания:
Завършени курсове: • Дидактика и методика на ЧЕО

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Бижков, Г. (1995) Методология и методика на педагогическите изследвания. София: Аскони-Издат

Бижков, Г. (1996) Методика на дидактическите тестове, София

Бижков, Г. (1999) Педагогическа диагностика. София: Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”

Бижков, Г. и Краевски, В. (2007) Методология и методика на педагогическите изследвания. София: Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”

Димитрова, С. и Ташевска, С. (2004) Педагогическо портфолио за стажант-учители по чужд език. София: Изд. на НБУ.

Димитрова-Гюзелева, С. (2007) Професионална подготовка на учителя по чужд език, София: Изд. на НБУ и “Селекта”.

Държавни образователни изисквания за средно образование по чужд език (2000), сп. Чуждоезиково обучение, кн.1

Нойнер, Г. и Хунфелд, Х. (1996) Методи на обучението по немски като чужд език, София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”.

Патев П. и др. (1993) Входно-изходно равнище на учебния предмет "Чужд език" в българското основно училище, сп. Чуждоезиково обучение, кн. 4.

Патев П. и др. (1995) Входно-изходно равнище на учебния предмет "Чужд език" за гимназиалната степен на българското училище: учебен курикулум, сп. Чуждоезиково обучение, кн. 3-4

Патев П. и др. (1995) Входно-изходно равнище на учебния предмет "Чужд език" за българските езикови гимназии: учебен курикулум, МОНТ, София

Петрова М.( 1992), Компоненти на комуникативната компетентност и тяхното отражение в поведението на обучавания и на преподавателя, сп. Чуждоезиково обучение, кн.6

Стефанова П. (1996) Входно-изходните равнища на учебния предмет "Чужд език" за българското училище и праговите равнища по английски, френски, немски, испански, италиански и руски език на Съвета на Европа, сб. Приложна лингвистика и методика на ЧЕО, София: Университетско издателство на НБУ.

Стефанова, П. (1999) Методика на чуждоезиковото обучение. София: Изд. “Парадигма”.

Стефанова, П. (2007) Чуждоезиковото обучение – учене, преподаване, оценяване. София: Изд. “Сиела”.

Стефанова, П. (2007) Учебният комплекс в теорията и практиката на чуждоезиковото обучение, София: ИК “Анубис”.

Стефанова, П. (2011) Ръководството за преподавателя в учебния комплекс по съвременен език. Теоретичен модел. София: Изд. «Фараго»

Стойчева Д. (2012) Многоезичието в обучението по съвременни езицил София: ИК «Анубис»

Стоянова, Ф. (1996) Тестология за учители, София: Изд. «Атика»

Харакчийска, Ц., Стефанова, Е., Йорданова, М., Ангелова, В., Великова, С., Иванова, И., Гешев, Г., Димитрова, С. и Ташевска, С. (2006) Качествено преподаване на чужд език: критерии за оценяване на преподавателската практика в прогимназиален и гимназиален етап (Учебният комплект е на български и английски език и включва книжно тяло и DVD с видеозаснети уроци по чужд език). София: Британски съвет, България

Шопов Т.(1989), Две тенденции в чуждоезиковото обучение, сп. Чуждоезиково обучение, кн.3

Шопов, Т. (1998) Вторият език (Аспекти на теорията и практиката на обучението по английски език). София: Университетско издателство “Св.Климент Охридски”.

Шопов, Т. (2002) Чуждоезиковата методика. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”.

Шопов, Т. (2005) Вторият език, Аспекти на теорията и практиката на обучението по английски език, София, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”.

Шопов, Т. (2008) Съвременните езици – подходи, планове, процедури, Благоевград, Международно висше бизнес училище.

Шопов, Т. (2008) ЕуроКомРом – Седемте сита: Как веднага да четем всички романски езици. Shaker Verlag, Aachen

Шопов, Т. (2011) Говорят на други езици. Увод в педагогическата социолингвистика. София, Университетско издателство «Св Климент Охридски

Bimmel P., B.Kast, G. Neuner (1994), Arbeit mit Lehrwerklektionen, Kassel, Munchen, Tubingen, Langenscheidt

Breen, M. (1987) Learner contributions to task design. In C. Candlin and D. Murphy (eds). Language learning tasks. Eaglewood Cliffs NJ: Prentice hall

Breen, M.(ed)(2001) Learner Contributions To Language Learning.New Directions In Research, London: Longman

Cook,V.(1996) Second Language Learning And Language Teaching, 2nd edition, London:Arnold

Douglas Brown, H. (1994) Teaching By Principles.An Interactive Approach To Language

Pedagogy, Eaglewood Cliffs, New Jersey 07632: Prentice Hall Regents

Everard K & Morris G., (1996), “Effective School Management”, Paul Chapman

Gower, R., Phillips, D. and Waters, S. (1995). Teaching Practice Handbook. Oxford: Heinemann

Grant, N. (1987) Making the Most of Your Textbook. Harlow: Longman

Hadfield, J. (1992). Classroom Dynamics. Oxford: Oxford University Press

Harmer, J. (1991) The Practice of English Language Teaching. London: Longman

Harmer, J. (1998) How to Teach English. London: Longman

Harmer, J. (2001) The Practice of English Language Teaching (third edition, completely revised and updated). London: Longman Pearson Education Limited McDonough J. (1997) Research Methods for EL Teachers. Arnold

Hedge, T. (2000) Teaching and Learning in the Language Classroom. Oxford: Oxford University Press

Kohonen, V., Jaatinen, R., Kaikkonen, P.& Lehtovaara, J.(2001) Experiential Learning In Foreign Language Education, London : Longman

Montgomery, D.(2002) Helping Teachers Develop Through Classroom Observation, 2nd edition, London: David Fulton Publishers

Nunan, D. (1989) Designing tasks for the communicative classroom. Cambridge: CUP

Nunan, D. & Clarice, L. (1996) The self-directed teacher. Cambridge: CUP

O’Malley, J.M., Chamot, A.(1990) Learning Strategies In Secong Language Acquisition, Cambridge:CUP

Richards, J. and Rogers, T. (1986) Approaches and methods in language teaching. Cambridge: CUP

Wenden, A.,Rubin, J.(1987) Learner Strategies In Language Learning, Prentice Hall

White, R. 1988, “The ELT Curriculum”, Blackwell

White, R. et al. 1991, “Management in ELT” Cambridge

Woodward, T. (2001) Planning lessons and courses. Cambridge: CUP

Средства за оценяване:

50% Изготвяне на проект

50% Защита на проекта