BCLB662 Педагогическа психология

Анотация:

Курсът по педагогическа психология представя три основни теми: учещи, учене и преподаване. По отношение на учещите студентите ще се запознаят със спецификите в развитието на учениците в различните етапи от тяхното обучение и тяхното многообразие, което поражда изисквания за индивидуален подход. По отношение на ученето се представят теории за ученето и стратегии за учене. Частта преподаване е насочена към центрираните върху ученика подходи към обучението, ефективният урок, създаване на ефективна среда за учене, мотивиране на учениците, оценяване на ученето и на учениците чрез използването на различни методи и техники.

прочети още
Приложен немски език

Преподавател(и):

гл. ас. Надя Колчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Спецификите в развитието на учениците в различните възрастови етапи

• Многообразието на учениците и какви изисквания за индивидуален подход поражда това

• Теории за ученето и стратегии за учене

• Центрирани върху ученика подходи към обучението

• Елементи на ефективния урок

• Оценяване на ученето и на учениците чрез използването на различни методи и техники

2) могат:

• Да планират ефективен урок

• Да прилагат индивидуален подход към учениците в зависимост от техните потребности

• Да мотивиран учениците

• Да оценяват учениците

• Да дават обратна връзка на учениците в процеса на обучение


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Педагогическата психология: основа на преподаването
 2. Теории за развитието
 3. Развитието през детството и юношеството
 4. Работа върху основни характеристики в развитието през детството и юношеството
 5. Многообразие на учениците
 6. Теории за ученето
 7. Работа върху ученето и стратегии на учене
 8. Ефективният урок
 9. Работа върху разработване на ефективен урок
 10. Мотивиране на учениците да учат
 11. Работа върху начини за мотивиране на учениците
 12. Ефективна среда за учене
 13. Учащи със специални нужди
 14. Оценяване на ученето и на учениците
 15. Работа върху оценяването на учениците в училище

Литература по темите:

Основна

1. Славин, Р. Педагогическа психология. С., НИ, 2004.

Допълнителна

2. Десев, Л. Педагогическа психология, С., Аскони-Издат, 1996.

3. Ников, Ат. Обучение и психично формиране на личността. С., 1994.

4. Ников Ат. Психология на образователния процес. С., 1994.

5. Николов П., Н. Александрова, Л. Кръстев. Педагогическа психология. С., 1994.

6. Рандев, Пл., Ив. Игов, (ред. - съст.) Училищна психология: увод в професията. С., 1989.

7. Янкулова, Й. Модерни аспекти на психологията на образованието. Второ преработено и допълнено издание. С., Пропелер, 2008.

8. Brophy, J. E. (1996). Teaching problem students. N. Y.: Guilford.

9. Hyman, I. A. (1997). School discipline and school violence: A teacher variance approach. Boston: Allyn&Bacon.

10. Shapiro, S, & Cole, L. (1994). Behaviour Change in the classroom: Self-Management Intervention. NY: Guilford.

11. Short, R. H., Stewin, L. L. & Stewart, J. H. (1991). Educational Psychology. Canadian Perspectives. Longman Company, Toronto.

12. Wittrock, M. C. (Ed.), Handbook of research on teaching (3rd Ed.). N. Y.: Macmillan.

13. Woolfolk, A. (2004). Educational Psychology (9th Ed.) Allyn & Bacon.

Средства за оценяване:

ПИСМЕНА ЗАДАЧА

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА

ТЕСТ