GERB711 Лексикология и фразеология на немския език

Анотация:

· В курса по лексикология на съвременния немски език се разглеждат принципите на описание на лексикалната структура на думата, изграждане на речника и неговото разширяване, основните процеси, протичащи в лексикалната система на съвременния немски език. Проследяват се различията в исторически формираните национални варианти, диалектите, социалното разслоение в лексикона и активните словообразователни модели. Отделя се внимание и на лексикографските проблеми.

· Целта на курса е, студентите да могат да анализират лексикалните единици в езика и да овладеят най-активните словообразователни модели от гледна точка на преподаването на немския език като чужд и на превода от и на немски език.

прочети още
Приложен немски език

Преподавател(и):

проф. Мария Грозева  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

· основните принципи на описание на лексикалната структура на думата;

· основните словообразователни модели в съвременния немски език;

· основните форми на разширяване на речниковия състав на езика;

· основните разлики в националните варианти на съвременния немския език;

2) могат:

· да анализи лексикалната структура на думата;

· да определят хиперонимните и хипонимните отношения;

· да анализират семантичната структура на лексемите;

· да определят отношенията на синонимия, антонимия и паронимия и да ги използват при превод


Предварителни изисквания:
Студентите да владеят добре немски език, да са слушали курс по общо езикознание;Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Немски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Burger, H./A. Buhofer/A. Sialm (Hrsg.) (1982): Handbuch der Phraseologie. Berlin, New York: de Gruyter.

2. Bu?mann, Hadumod (2002): Lexikon der Sprachwissenschaft. Stuttgart: Kroner (3., aktualisierte und erweiterte Auflage).

3. Fleischer, Wolfgang (1974): Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. Leipzig: Bibliographisches Institut.

4. Fleischer, Wolfgang / Irmhild Barz (1995): Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. Tubingen: Niemeyer.

5. Fleischer, Wolfgang (1997): Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache. Tubingen: Niemeyer. (2. durchgesehene und erganzte Auflage; 1. Auflage Leipzig 1982)

6. Fleischer, Wolfgang u.a. (2001): Kleine Enzyklopadie Deutsche Sprache. Frankfurt a.M.: Peter Lang (2. Aufl., 1. Aufl. Leipzig 1983).

7. Gluck, Helmut (Hrsg.) (2005), unter Mitarbeit von Friederike Schmoe: Metzler Lexikon Sprache. Metzler, Stuttgart/ Weimar (3., neubearbeitete Auflage).

8. Kostov, Marta/Veselin Vapordziev (1990): Die Phraseologie der bulgarischen Sprache. Leipzig: Bibliographisches Institut.

9. Kuhn, Ingrid (1994): Lexikologie. Eine Einfuhrung. (Germanistische Arbeitshefte; 35). Tubingen: Niemeyer.

10. Leisi, E. (1975): Der Wortinhalt. Heidelberg: Quelle & Meyer (Erstauflage 1952).

11. Lutzeier, Peter Rolf (1995): Lexikologie: Ein Arbeitsbuch. Tubingen: Stauffenburg.

12. Reichmann, Oskar (1976): Germanikstische Lexikologie. Stuttgart: Metzler (2. Aufl., 1. Aufl. 1969).

13. Schippan, Thea (1984): Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. Leipzig: Bibliographisches Institut.

14. Schippan, Thea. (2002): Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. Tubingen: Niemeyer (2. Aufl., 1. Aufl. 1992).

15. Schlaefer, Michael (2002): Lexikologie und Lexikographie. Eine Einfuhrung am Beispiel deutscher Worterbucher. (Grundlagen der Germanistik; 40). Berlin: Schmidt.

16. Schwarze, Christoph / Wunderlich, Dieter (Hg.)(1987): Handbuch der Lexikologie. Konigstein/Ts.: Athenaum (1. Aufl. 1985).

Средства за оценяване:

1. Самостоятелна работа върху практическа задача

2. Контролна работа

3. Тест