NISM111 Основи на сигурността

Анотация:

" политиката на сигурност - основни понятия

" проблемите на националната и международната сигурност

" провокиране на самостоятелно мислене по проблемите на националната сигурност в Р България в обкръжаващата среда на регионалната и глобална сигурност

" подготвяне теоретично и чрез практически занимания за работа в системи и институции на националната сигурност

прочети още
Противодействие на престъпността и тероризма

Преподавател(и):

доц. Йордан Дойков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" да прилагат придобитите знания и умения при работа в тези институции

2) могат:

" да се ориентират в теоретичните и практични аспекти на националната политика на сигурност


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

" базисни познания по: политология

" правни проблеми на функциониране на държавните институции

" международни конвенции и договори в сферата на сигурносттаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

І. Студентите трябва да ползват като основни учебни помагала следните монографии:

Н.Слатински. Измерения на сигурността. Изд. С.,2000 г.

Г.Стефанов. Международната сигурност. С.,2005 г. Изд. "Сиела".

ІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА ПО ТЕМИ.

1. Г. Стефанов, Международна сигурност, С. 1997, Изд. "Сиела"

2. В. Рачев, Огнян Аврамов, Иван Кръстев. Национална сигурност и демократизация на гражданско-военните отношения в България. С.1976 Изд. "Албатрос"

3. Д. Йончев, Н. Слатински, Т. Трифонов и др. Демократичното общество и гражданския контрол върху системата на национална сигурност. Сравнителен анализ и културни особености. С. 1997

4. Политика на сигурност и военно-гражданските отношения на страните в преход към демокрация. Под редакцията на Г.Генов. С. 1997

5. С. Стойчев и др. Геополитика и сигурност. Изд. На Министерство на отбраната "Св. Георги Победоносец". С. 1996

6. Националната сигурност и предизвикателствата на 21 век

7. Пл. Пантев, Т. Тагарев. Проблеми на гражданско-военните отношения в България. Подходи за усъвършенстване на гражданския контрол над въоръжените сили. С. 1996

8. Симеон Паси, Д. Йончев и др. Пътят към НАТО. С. 1997

9. Граждански контрол над полицията. Авторски колектив, С. 1996

10. Д. Динков, В. Рачев и др. Сигурност чрез партньорство и интеграция. България, НАТО и европейската архитектура на сигурността. С. 1996

11. А. Гълъбов, Етническият проблем в България. Фондация "Свободна инициатива". С. 1995

12. Е. Александров, Искра Баева и др. Външната политика на България след 10.11.1989 г.

13. Зб. Бжежински. Голямата шахматна дъска. С. 1997

14. Хенрих Кисинджър. Дипломацията, С. 1997

15. В. Проданов, Военни и невоенни фактори в международните отношения. "Международни отношения", 1995, кн. 4

16. Националната несигурност - предизвикателства към България.- Сп. Международни отношения, кн. 3, 1994

17. Течение на списания "Военен журнал"и "Международни отношения" за периода 1990 - 2004 г.

18. Р. Иванова и др. Основи на европейската интеграция. Център за европейски изследвания. С. 1996

19. О. Борисов, Право на Европейския съюз. Бургаски свободен университет. С. 1998;

20. Е. Александров, Ал. Рангелов и др. Европейските структури за сигурност и мирът на Балканите.Национален институт за международни изследвания, С. 1996

21. Е. Александров и др. Балканите в политиката на големите държави. САЩ, ФРГ, Англия, Франция. Национален институт за международни изследвания. С. 1995

22. Е. Александров и др. Външната политика на България след 10.10.1989, С. 1997

23. Пл. Пантев, В. Рачев, В. Цачевски. България и балканите в общата политика в областта на външните отношения и сигурността на Европейския съюз, С. 1995

24. Пл. Пантев, В. Рачев, Т. Иванов. България и Европейския съюз в процеса на изграждане на обща европейска отбрана. С. 1996

25. Д. Динков, В. Рачев и др. Сигурност чрез партньорство и интеграция. България, НАТО и европейската архитектура на сигурността. С. 1996

26. Алтернативи на политиката на сигурност на Република България в условията на демократичен преход / Иван Цветков и др ; Под ред. на Георги Генов. - [София] : Албатрос, 1998. - 175 с. : с табл. ; Други авт. : Т. Хубенова, А. Първанов, С. Хинкова, Н. Милков, Т. Трифонов, Ю. Търкаланов, Г. Чанков, Б. Иванова, С. Манова, Г. Генов, Н. Слатински, Т. Тагарев, П. Христов, Д. Динков. - Изд. на УНСС, Инст. за нац. сигурност и междунар. отношения. - . - 300.

27. Армията и средствата за масова информация : Материали от конф. на тема Воен. планиране и средствата за масова информ. по пътя към проф. сътрудничество, 11-13 септ. 1995 г., Европ. център за изследвания в областта на политиката за сигурност "Джордж Маршал", гр. Гармиш Партенкирхен, ФР Германия / Ред. Любомир Маринов - отг. ред., Диана Костова ; [Прев. от рус., нем., англ.]. - [София] : Св. Георги Победоносец, [, 1996, ]. - 135 с. ; Изд. на МО. Управл. Информ. и връзки с обществеността. - . - 1 500.

28. Балканската сигурност : Полит. и воен. проблеми / Евгени Александров и др. ; Обща ред. Александър Лилов и др. - София : Христо Ботев, 1995. - 127 с. : с табл. ; Други авт.: Ст. Бараков, Ив. Ганев, Д. Димитров, Т. Ив. Живков, Ю. Захариева, Ил. Конев, Ал. Лилов, Р. Минчев, Д. Недев, Пл. Пантев, Л. Петров, Ю. Радева, Г. Стефанов, А. Тодоров, П. Филева, С. Хинкова, Ап. Христакудис, Т. Хубенова, М. Чавдарова, отбелязани на с. 2 ; Други ред.: Ив. Ганев, Д. Димитров, Р. Минчев, Л. Петров. - Изд. на Център за стратег. изследвания, Асоц. за нац., регион. и европ. политол. изследвания (АНРЕПИ). - . - 1 500.

29. Българо-руските отношения и проблемите на европейската сигурност : [Материали от] конф., София, 23 май 1997 г. - [София] : Асоц. България-Русия, 1997. - 107 с. ; . - 500.

30. Геополитика и сигурност / Стойчо Колев Стойчев и др. - София : Св. Георги Победоносец, 1996. - 324 с. : с сх. Други авт.: Ст. П. Карастоянов, М. Р. Русев, С. Т. Стоев, С. П. Докова, Т. К. Иванов, M. П. Манев, Б. Б. Бучински, Ив. Русинов, П. Т. Пенчев, В. В. Иванов. - Изд. на МО. ВА Г. С. Раковски. Генералщабен фак. Кат. Стратегия и оперативно изкуство. - . - 200. - Библиогр. с. 320-322.

31. Гъргаров, Здравко.Национална ли е националната сигурност ? : [Очерк] / Здравко Гъргаров. - София : Воен. изд., 1992. - 35 с. ; Изд. на М-во на отбраната. - 1 214.

32. Демократичното общество и гражданският контрол върху системата за национална сигурност : Сравн. анализ и култ. особености / Състав. Николай Слатински ; Науч. ред. Димитър Йончев. - София : Фонд. Фридрих Еберт ; Фонд. Демокрация и сигурност, 1997. - 231 с. ; . - 500. - Библиогр. под линия ; Азб. показалец.

33. Икономическо реформиране, асоцииране и национална и регионална сигурност : [Материали от] междунар. семинар по икономика на сигурността и отбраната / Ред. кол. Тилчо Иванов и др. - София : Унив. изд. Стопанство, 1994. - 171 с. : с табл., сх., диагр. ; Други ред.: Ц. Цветков, Д. Димитров. - Изд. на УНСС - София. - . - 551. - Библиогр. след отд. докл. и под линия.

34. Инициативата "Партньорство за мир" и икономиката на сигурността и отбраната : [Докл. от] междунар. семинар по икономика на сигурността и отбраната, 18-19 окт., София / Ред. кол. Тилчо Иванов - предс. и др. - София : Унив. изд. Стопанство, 1995. - 202 с. : с табл. ; Други ред.: Цв. Цветков, Д. Димитров, А. Хлебаров. - Изд. на УНСС - София. - . - 250. - Библиогр. след някои от докл.

35. Найденов, Атанас Христов и др.Икономика и сигурност : Курс лекции [за слушателите от ВА Г. С. Раковски] / Атанас Найденов, Гергин Гергинов. - София : Св. Георги Победоносец, 1995. - 200 с. : със сх., табл., диагр. ; Изд. на М-во на отбраната. - . - 300.

36. Управление на отбранителните ресурси и асоцииране към Европейската система за сигурност : [Сб. материали от] междунар. семинар по икономика на сигурността и отбраната, [26-27.X.1995 г., София] / Ред. кол. Тилчо Иванов - предс. и др. - София : Унив.изд. Стопанство, 1996, [деп. 1997]. - 209 с. : с табл., сх., диагр. ; Други ред.: Цв. Цветков, Д. Димитров. - Изд. на УНСС - София. - . - 300. - Библиогр. след отд. докл.ISBN 954-494-217-3

37. Човешката сигурност в България 1997. ; Хора в преход / Димитър Димитров и др. - София : Прогр. за развитие на ООН, 1998. - 88 с. : с табл., диагр. ; Други авт.: Г. Карасимеонов, Ж. Георгиев, Ал. Стоянов, отбелязани на с. 3. - Изд. на Фонд. Фр. Еберт, Център за изследване на демокрацията. - . - 2 000. - Съдържа и Човешкото понятие за сигурност / А. Виджиланте. ISBN 954-90175-9-1

38. Шаламанов, Велизар Матеев и др.Информационни аспекти на сигурността / Велизар Шаламанов, Тодор Тагарев ; Предг. М. Михов. - София : Прокон, 1996, [деп. 1997]. - 201 с. : със сх., табл. ; . - (По пътя към информационното общество). - 1 500. ISBN 954-90121-4-Х

39. "Балканска сигурност и реформа на въоръжените сили - икономически аспекти" - София; Университетско издателство "Стопанство" 1999г.

40. Найденов Митко "Стопанско разузнаване и фирмена сигурност" Варна 1999г.

41. Гайдеров Йордан "Фирма и сигурност" 1998г. В.Търново издат. "Абагар".

42. "Алтернативи на икономиката и сигурността на Република България в условията на демократичен преход" - Иван Цветков 1998 София изд."Албатрос".

43. Съвременни военни доктрити и стратегии за национална сигурност. 1999 год. УИ "Св. Климент Охридски".

44. Найденов, Борислав Иванов "Национална сигурност и военна доктрина на Република България" - София 1999 год.

45. "Българо - руските отношения и проблемите на европейската сигурност" - София; Асоциация България - Русия; 1997 год.

46. "Кой кой е в бизнеса за сигурност 98" - София 1998год. Изд. "Алфа исполин".

47. Ролята на Г-7 в регионалната интеграция и глобалната сигурност, сп. МО, 2/2000

48. Нови реалности в Централна и Източна Европа и бъдещето на европейската идея, сп. МО 2/2000

49. САЩ и НАТО в обединена Европа, сп. МО 3/1991

50. България и евроатлантическите структури за сигурност 5/1993, сп. МО 2/1995

51. Един план за Европа, сп. МО 2/1995

52. Сигурност и международни отношения, сп. МО 2/1999

53. Какво бъдеше чака общата политика в областта на външните отношения и сигурността, сп. МО 2/1999

54. Новият международен ред, сп. МО 1/1993

55. Международните отношения в началото на XXI век, как изглеждат, видяни от Москва, сп. МО 4/1999

56. Проблемът за европейската сигурност и българските национални интереси, сп. МО 6/1999

57. Новият международен ред: разочарования и страхове, сп. МО 1/2000

58. Международните отношения през XXI век, сп. МО 1/2000

59. Джонсън Пол: Съвремеността, светът от 20-те до 90-те гг 1993

60. Кънчев, Р. Ред. НАТО, предизвикателството на промяната, 1996

61. Младенов Б., Генов Г., Политическа история на Европа, 1997

62. Анатомия на световното геополитическо противостоене, Военен журнал 2/1994

63. СССЕ - Будапещенски документ 1994, Министерство на отбраната, управление "Международно сътрудничество", Изд. "Георги Победоносец" 1995

64. ОССЕ - Харта за европейско сътрудничество, сп. "Демократически преглед" 1-2/2000

65. Тенева Г., Политиката на неутралитет - алтернатива за гарантиране националната сигурност на България, С. 1998

66. Неутралитет - алтернативата за България, сп. МО 2/1996

67. Размисли върху макропрогнозата на международните отношения, сп. МО 6/1994

68. Д.Йотов. Евроинтеграция в областта на вътрешните работи. Изд. Фенея,С., 2004 г.

69. Невижданата Европа.Документи от архива на Ж.Моне. ИК Семарш, 2003.

70. Г.Стоянов.Рискове и заплахи за вътрешната сигурност на РБ. Фондация "Национална и международна сигурност",С., 2000.

71. Т.Трифонов ,А.Пейчев. Тероризмът. Фондация "Национална и международна сигурност",С., 2003.

72. Т.Трифонов. Специалните служби: теория и практика. Фондация "Национална и международна сигурност",С., 2001.

73. П.Христов.Разузнавателна защита на конституционния ред. ВСУ "Черноризец Храбър", 1999 г.

74. Б.Найденов,Дж.Хайденрих. Национална сигурност и военна доктрина. Изд. Фенея,1999.

75. Н.Бояджиева. САЩ и конфликтът в Босна и Херцеговина. С., 2000.

76. Оксфордска история на 20 век. Изд. къща"Труд" ,С.,2000.

77. Лок Джонсън. Тайните служби. Американското разузнаване в един враждебен свят. Изд. къща "Лик".С.,2004 .

78. М.Чавдарова.Балкански страни.Политика , икономика и международни връзки. С.,Парадигма, 1999.

79. Ст. Симеонов.Полицията в България /1879-1944/.Албатрос, С.,2003 г.

80. Балканската сигурност.Политически и правни проблеми.Изд. къща "Хр.Ботев",С.,1995 г.

81. В.Проданов. Насилието в модерната епоха. Изд. "Захарий Стоянов". С.,2003

82. Хр. Мирчева.Съвременна история.Светът в историята ана 20 век.Изд. Софи-Р.С.,1999.

83. Н.Николов.МВР в системата на националната сигурност. Изд. Албатрос,С.,2000.

84. Н.Бояджиева.История на межд.отношения 17-20 в. Изд. Албатрос. С., 2002 г.

85. Р.Маринов. Кризисен мениджмънт. Идз НБУ, 1999.

86. П.Петев. Европейската политика на САЩ след "студената война". Изд. Парадигма. С.,2001 г.

87. А.Христакудис. Многостранното сътрудничество в ЮИЕ и европейската интеграция. История и съвременност. Изд. Хирон-прес,2002.

88. Предотвратяване на военни конфликти в ЮИЕ. Научен център по национална сигурност - МО , С., 1995.

89. МВР в навечерието на 21 век - предизвикателствата на реформата. Изд. Герикс прес. С.,2000

90. Ж.К.Зарка. НАТО. Превод от френски езид. С., 2002 .

91. Томас Бургентал , Ст.Алекщсандров. Международно право по правата на човека. Център за изследване на демокрацията. С.,1997.

92. К.Хюфнер, Е.Константинов и др. Закрила на правата на човека.Международни механизми. ДЗружество за ООН в България. С.,2001.

93. .Сигурност. доц. д-р. инж. Величков, Ив. и колектив; Еко Принт 2002 .

94. . Станков, Б. "Организираната престъпност", Албатрос 2002.

95. Иванов, Хр. "Гражданското общество и концепции за граждански контрол" Албатрос 2002.

96. Станков, Б. "Криминология. Видове престъпност", ВСУ "Черноризец Храбър" 2003.

97. Кунчев, Й. "Полицейско разследване. Тактика и методика" С. 2003.

98. Николов Н. "МВР в системата на националната сигурност", Албатрос 2000

99. Николов Н. "МВР в гражданското общество", Албатрос 2000.

100. "Основи на бизнес сигурността" Илиев, Ил. и колектив; ВСУ "Черноризец Храбър".

101. Динков, Д. "България в европейската интеграция", С. 2002,

102. 10."Европейска икономическа интеграция" колектив, Университетско издателство "Стопанство" 2002.

103. 103 Попова Ж. "Основи на правото на ЕС", Планета 3 2001.

104. Хикс, С. "Политическа система на ЕС", Парадигма 2001.;

105. Форсайт, Д. П. "Правата на човека в международноправните отношения" Слънце 2002.

106. Борисов, О. "Права на човека" (сборник международноправни актове) Нова звезда 2003.

107. 105. . Борисов, О. "Право на ЕС" Юрис прес 2002.

108. Арабаджийски Н. "Полицейска администрация" Албатрос 2001.

109. 106. Кунчев, Й. "Криминалистическа тактика" С. 2003,

110. Йончев, Д. "Теория на скритото присъствие" Фондация "Демокрация и сигурност".

111. Григоров, В. "Основи на фирмената сигурност" С. 2002.

112. Вучков, В. "Досъдебното полицейско производство" Фенея 1999.

113. . Вучков, В. "Съдебни екпертизи" С. 2003.

114. Търкаланов, Ю. "Разузнавателни анализи" Албатрос 2003,

115. Начев, Й. "Проектът на ЕС за независима Европейска отбранителна политика" В:"Международни отношения" бр. 3/2002;

116. Щерк, Ю. "Пълноправно членство на България в Съвета на Европа" В: "Международни отншения" бр. 4/2002;

117. Първанов, Г. "Бъдещето на европейската сигурност и България" В: "Международни отношения" бр. 2/2003;

118. Петров, А., Андреев, С."Компютърната сигурност - част от националната сигурност" В: "Международни отношения" бр. 2/2003;

119. Танчев, Евг. "Конституция на РБългария, суверенитет, и Конституция на ЕС" В: "Международни отношения" бр. 3/2003;

120. "България - САЩ 100 г. дипломатически отношения" В: "Международни отношения" бр. 4/2003;

121. Ганчев, П. "Глобалната несигурност и глобалният тероризъм" В: "Международни отношения" бр. 6/2003;

122. Джеймс Е.Доуърти, Р.Пфалцграф. Теории за международните отношения.Общ преглед.Изд. Атика . С., 2004.

123. Роберт Купър. Разпадането на нациите.Ред и хаос през 21 век.Изд. Обсидиан. С.,2004.

124. С.Хънтингтън. Сблъсъкът на цивилизациите и преобразуването на световния ред. Изд. Обсидиан.С.,2004 г.

125. Х.Кисинджър. Политиката. С.,2003.

126. Владимир Чуков.Ислямският фундаментализъм. Изв. Изток-Запад.С.,2004.

127. Морис Ваис.Международните отношения след 1945 г. Изд. Кама,2004 г.

УКАЗАНИЯ И СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА СТУДЕНТИТЕ И УСПЕШНО ЗАВЪРШВАНЕ НА КУРСА.

Успешното завършване на курса се доказва с представяне на писмени работи - реферати , есета , коментари и др. по теми и проблеми от представената по -горе учебна програма.

ПРИМЕРНИ ТЕМИ НА ПИСМЕНИ РАБОТИ

Тема Проблем

1 Националната сигурност като политическа и правна категория

1.1 Понятие и определения за национална сигурност Еволюция на концепцията за национална сигурност на РБългария след 1989 г.

1.2 Основни сфери и равнища на националната сигурност. Съотношение между вътрешна,външна и военна сигурност на държавите в съвременните условия.

2 Вътрешна сигурност на държавата

2.1 Съдържание и основни компоненти на понятието "Вътрешна сигурност на държавата" Основни закономерности във взаимоотношенията между политическа и икономическа сигурност

Състояние на демографската сигурност

Етнонационална сигурност на РБългария

Екологическа сигурност и устойчиво развитие

Информационна сигурност.

3 Военната сигурнст в системата от гаранции на националната сигурност

3.1. Военни и невоенни фактори в политиката на сигурност. Военни и невоенни фактори в политиката на сигурност на РБългария след 1989 г.

3.2. Нормативна основа на осъществяване на военната сигурност Основно съдържание и идеи на Военната доктрина на РБългария

ЗОВС като основа на осъществяване на военната политика на РБългария.

3.3. Разходи за отбрана и военна сигурност Анализ и съпоставка на военните бюджети на РБългария след 1989 г.

4 Институционният аспект на формиране и осъществяване на политиката на сигурност

4.1. Формиране и функциониране на институционната система на сигурност на РБългария Основни принципи на изграждане на системата на сигурност на Република България

Правомощия на парламента в сферата на сигурността

Функции на президента като главнокомандващ въоръжените сили.

4.2. Ръководство на въоръжените сили Конституционни и правни основи на ръководство на въоръжените сили.

4.3 Ръководство на системите за вътрешна сигурност. Системата от органи за вътрешна сигурност съгласно Закона за МВР.

4.4. Ръководство и управление ана специалните служби. Място , роля и управление на специалните служби съгласно конституционната и правна система на РБългария.

4.5. Граждански контрол върху политиката на сигурност Състояние и проблеми на гражданския контрол върху армията

Състояние и проблеми на гражданския контрол върху полицията

Състояние и проблеми на гражданския контрол върху специалните служби.

5. Проблеми на националната сигурност на РБългария в началото на 21 век.

5.1 Еволюция и съвременно състояние на политиката на сигурност на РБългария след 1989 г. Основни алтернативи на политиката на сигурност след падането на комунистическия режим

Възможна ли бе политиката на неутралитет?

Основни етапи в политиката на присъединяване към НАТО

6 Проблеми на осъществяване на политиката ана сигурност на РБългария в регионален и глобален мащаб.

6.1 Външният аспект на сигурността на РБългария Дефиниране и съотношение на понятията национална,регионална и глобална сигурност.

Историческа еволюция и съвременно състояние на съвременните системи за глобална и регионална сигурност.

Политически и правен анализ на конкретна институционна система за международна сигурност - ООН,НАТО , ОССЕ и др.

6.2 Новият световен ред и глобалните заплахи Понятието "нов световен ред и" и неговото осъществяване

Съвременният тероризъм като една от големите заплахи за новия световен ред.

6.3 САЩ и Русия в новия световен ред Проблеми на политиката на сигурност на Русия/САЩ в началото на 21 век.

6.4 Източноевропейските държави в новия световен политически ред Проблеми на политиката на сигурност на отделна източноевропейска държава в началото на 21 век.

7. Балканският аспект на политиката на сигурност на РБългария

7.1. Балканският регион като част от европейската и глобалта система на сигурност Военни ,политически и икономически измерения на Балканите като част от Европа и света

7.2 Основни конфликти и тяхното разрешаване след края на "студената война" Югокризата-най-голямото предизвикателство през сигурността на Европа в началото на 21 век.

Македонският проблем като дестабилизиращ фактор в балканската политическа система.

7.3. Основни политически, икономически и военни проекти и инициативи за стабилизиране на сигурността на Балканския политически регион Пактът за стабилност на Югоизточна Европа - основно съдържание и осъществяване.

Многонационалните сили за Югоизточна Европа- основини проблеми.

7.4. Балканската политика на сигурност на РБългария. Проблеми , постижения и нерешени въпроси на българската политика на сигурност спрямо всяка от балканските държави.

Забележка: Студентите могат да разработват и други актуални проблеми, след съгласуване с преподавателя.

Средства за оценяване:

ТЕКУЩ КОНТРОЛ: СЕМЕСТРИАЛЕН ИЗПИТ:

ПИСМЕН ИЗПИТ …….50… %

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ ……40... % УСТЕН ИЗПИТ …….50… %

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ .……30.. %

РЕФЕРАТ .……20... %

ДРУГИ: ..……10.. %