NISM102 Избрани проблеми на конституционното право

Анотация:

Лекционният курс е основан на основният предмет, разработван и изучаван от конституционното право, като клон на правната наука. Обхванати са най-съществените въпроси на конституционното право, относно принципите на организация и функциониране на държавната власт, устройството, организацията и функциите на държавата, държавните органи- статут и компетентност, правата и задълженията на гражданите и конституционните основи на местното самоуправление. Съществено внимание се отделя на ключовите институти - конституция, конституционна демокрация, конституционна правова държава и конституционното правосъдие, като неотделим елемент на съвременния конституционализъм.

Материята е разпределена в дванадесет теми, като изложението се концентрира върху основни въпроси на конституционно право на Република България и са обхванати принципните норми на действащото вътрешно право. Курсът включва задълбочено обсъждане на водещи решения от юриспруденцията на КС.

Сравнителното представяне на институти и форми от конституционните системи на други държави естествено и необходимо присъстват като елемент на излаганата материя.

Предлаганият курс цели да даде базисни познания на студентите относно организацията, компетентността и актовете на институциите, законодателния процес в РБ, конституционния статут на гражданите и механизмите за защита на правата. Обсъждането на ключови дела на КС е насочено към формиране на практически умения за работа с юриспруденцията на тази юрисдикция.

прочети още
Противодействие на престъпността и тероризма

Преподавател(и):

проф. Тодор Коларов  д.н.
 Мария Христозова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

основното за организацията, компетентността и актовете на институциите и

същността на законодателния процес в РБ

2) могат:

" ясно да разграничават компетентността на държавните институции и правната природа на издаваните от тях актове;

" формират практически умения за работа с юриспруденцията на КС


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

" Предварителни познания в материята по правило не са необходими, но

" предшестващо запознаване с основните категории на правото и основни

" правни институти би позволило по-пълноценно усвояване на предлаганите

" с лекционния курс знанияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основи на Конституционното право на РБ

Основна литература:

1 Конституция на РБ- коментар

2. Конституционно право на РБ- С.Стойчев, 2000г.

3. Е.Друмева, Конституционно право

4.Юриспруденция на Съда, релевантна за материята- КС-юриспруденция/1991-1996/

5. М Карагьозова- Финкова, Американският и Европейският модел на съдебен контрол за конституционност, С 1996;М. Карагьозова- Финкова, Конституционен съд, Юриспруденция/1991-1996/, гл. Конституционен съд, С 1997

6. Нормативни актове релевантни към материята

Допълнителна литература:

1. Н. Неновски, За понятието "конституционно правосъдие", СП 1997/кн.6;

Ж. Сталев, Сила на решенията на КС, обявяващи закона

за противоконституционен, СП 1995/кн.5

2. Н. Неновски, Идеи за конституционен съдебен контрол в България, СП 1997/кн.4

3.Б. Спасов, Конституционен съд, С 1994

Средства за оценяване:

реферат- 100 %