CTRM352 Ролята на местната власт в противодействието на престъпността и тероризма

Анотация:

Курсът е предназначен да въведе студентите в същността на териториалната сигурност и по-конкретно сигурността на местно ниво, в т.ч. и спецификите на градската сигурност. Обект на изучаване е ролята на местната власт в противодействието на престъпността и тероризма, имаща своя специфика и разновидност, които трябва да се познават, отчитат и използват. Предмет на изучаване са организационно-функционалните аспекти на местната власт, взаимодействието им със силовите институции-полиция, жандармерия, противопожарна и гражданска защита и други. Предложеният лекционен курс има добра логика и последователност в усвояването на материала.

прочети още
Противодействие на престъпността и тероризма

Преподавател(и):

доц. Михаел Димитров  д-р
гл. ас. Дафинка Сидова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Какви са правомощията на местната власт за организиране и управление на противодействието на престъпността и тероризма;

• Добрите европейски практики свързани с организирането и управлението на градската сигурност;

• Подходите, методите и инструментите, нужни за анализиране на средите (вътрешна и външна), оказващи влияние върху сигурността в общината.

2) могат:

• да анализират състоянието на сигурност общините и големите градове и в живота на гражданите им;

• да формулират препоръки и за разработване на политики и стратегии за развитие на ролята на местната власт в противодействието на престъпността и тероризма


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• В теоретичните основи на сигурността, както и да са запознати със спецификите на системата за национална сигурностФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Децентрализацията – самостоятелност и ефективност при решаване на проблемите на сигурността на местно ниво
 2. Среда за сигурност и система на сигурност на местно ниво
 3. Процес на управление на противодействието на престъпността и тероризма на местно ниво
 4. Обекти и субекти на сигурността на местно ниво. Компетенции на органите на местната власт за противодействие на престъпността и тероризма
 5. Същност и правомощия на общинската полиция – позитиви и негативи
 6. СЕМИНАР- Изследване и анализ на опита на чужди местни органи за управление и организиране противодействието на престъпността на тероризма
 7. ТЕСТ 1
 8. Частни охранителни фирми и звена за самоохрана
 9. Собственици и оператори на обекти и елементи на критичната инфраструктура
 10. Ролята на неправителствените и граждански организации
 11. Система за защита на населението и инфраструктурата от бедствия, аварии и катастрофи
 12. Осигуряване на обществения ред и масовите мероприятия
 13. СЕМИНАР- Изследване и анализ на ролята на местните органи за противодействие срещу престъпността и тероризма в българска община
 14. ТЕСТ 2

Литература по темите:

1. Бисеров, З., Система за сигурност на административно-териториалната единица, Монография, Военно издателство, София 2016

2. Величков.Иван и колектив Управление на системите за сигурност,ЮЗУ „Неофит Рилски 2006.

3. Арабаджийски, Н. Администрация на сигурността и отбраната. Военно издателство. С., 2007.

4. Арабаджийски, Н. Публично управление на държавната служба в МВР. Годишник на ЦПА – НБУ. Том ІІІ. 2008.

5. Арабаджийски, Н. Обучение на специалисти за българските служби за сигурност и обществен ред в условията на криза. Сб. Управленски аспекти на кризата и тяхното отражение в процеса на преподаване. Наука и икономика. Варна, 2009.

6. Арабаджийски, Н. Организация на публичната администрация в Република България. НБУ. С., 2010.

7. Арабаджийски, Н. Нов публичен мениджмънт на службите за сигурност в Република България. Научен електронен архив на НБУ. С., 2012.

8. Гигов, Р. Оптимизиране на процедурата за назначаване на кандидати за държавна служба в полицейските структури на МВР. Годишник на Центъра по публична администрация на НБУ. Том VІІ. С., 2012.

9. Атанас Славов, Любен Панов и др. УЧАСТИЕ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ПРОЦЕСИТЕ НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ. Български център за нестопанско право. ISBN 978-954-91869-8-7, С. 2009

10. Leslie N. Graham, Kathryn A. Betteridge et al. Best Practices in European Policing. A Selection of Case Studies. First Published 2012 by Durham University

11. Justyna Kulach et al. CULTURES OF PREVENTION URBAN CRIME PREVENTION POLICIES IN EUROPE: TOWARDS A COMMON CULTURE?. European Forum for Urban Safety SECUCITIES LOCAL POLICIES. Printed in France by Lalo editions on the presses of Imprimerie Rochelaise ISBN : 2-913181-27-9 - EAN : 9782913181274 Legal Deposit : september 2006

12. U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs, Bureau of Justice Assistance. THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT IN COMMUNITY SAFETY THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT IN COMMUNITY SAFETY, 2001

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ:

1. Конституция на РБ, ДВ бр.56/1991.

2. Европейска харта на полицая,Страсбург м.Ноември 1992.

3. Кодекс за поведението на длъжностните лица по поддържането на правовия ред.07.12.1979.

4. Кодекс за поведението на държавния служител. С., 2000.

5. Закон за администрацията. ДВ бр. 81/2000.

6. Закон за събранията митингите и манифестациите ДВ бр. 11/1999.

7. Закон за МВР ДВ бр. 17/2006.

8. Закон за местното самоуправление и местната администрация ДВ бр. 33/1998.

9. ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНОТО УСТРОЙСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

10. Закон за устройство на територията

11. Закон и Правилник за регионалното развитие

12. НАРЕДБА № Із-1027 ОТ 12 МАЙ 2010 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ЗВЕНАТА "ОБЩИНСКА ПОЛИЦИЯ" В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

13. Стратегия за децентрализация 2016 - 2025 г. и Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация за периода 2016-2019 г.

14. СТРАТЕГИЯ за сигурност на Столична община 2014-2020 г.