CTRM253 Тактически и технически аспекти на използването на оръжие, физическа сила и помощни средства за противодействие на престъпността и тероризма

Анотация:

Необходимостта от използването на оръжие, физическа сила и помощни средства за противодействие на престъпността и териризма във високорискови ситуации възниква често в рамките на основните дейности на службите за сигурност.

Ето защо тематиката залегнала в програмата на курса, дава необходимите знания и практически умения за:

- техническите характеристики на стрелковите оръжия, техниката на стрелбата с тях, както и обществените отношения свързани с използването на огнестрелно оръжие от служителите от сектора за сигурност.

- тактически и технически аспекти на използването на оръжие, физическа сила и помощни средства за противодействие на престъпността и териризма и правилата за използването им като крайна мярка в законоустановените случаи.

Предлагания курс има връзка със всички изучавани курсове по специалността.

прочети още
Противодействие на престъпността и тероризма

Преподавател(и):

 Георги Георгиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- правните норми, регулиращи използването на оръжие, физическа сила и помощни средства за противодействие на престъпността и териризма;

- правилата за безопасност при работа с огнестрелно оръжие, боеприпаси и по-мощни средства;

- видовете и системите огнестрелни оръжия и помощни средства на въоръжение в сектора за сигурност.;

- начините и правилата за стрелба - основни положения и техники за прицелна и инстинктивна стрелба.

- правилата за носене, съхранение и поддържане на огнестрелното оръжие и по-мощните средства.

2) могат:

- Да организират и провеждат основните мероприятия касаещи спазването на правилата за употреба, носене, съхранение и поддържане на огнестрелното оръжие и и помощните средства.;


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Н. Дойков, Използване на самоделни взривни устройства за престъпни цели и организация на противодействието- С. 2006 г.,

2. Н. Дойков, Лична безопасност в полицейската служба. (Тактика на оцеляването) С., 2007г.

3. Н. Дойков, Основни препоръки и правила за поведение при терористични заплахи ( Наръчник за оцеляване в терористична среда)- С. 2009г.

4. Н. Дойков, Основи на тактическите действия в населени места-С. 2011 г.

5. Закон на МВР

6. Правилник за приложение на ЗМВР

7. Наказателно-процесуален кодекс

8. Закон за контрол на взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпаси.

9. Наставление по стрелково дело ВИ-2001 г.

10. Презентация на "Power point".

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50%

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

Формира се от три оценки получени от:

- дискусия - степен на аргументирано участие на студента в занятията;

- презентация - по тема от паспорта на курса;

- устно изложение - по уточняващи въпроси от темата на презентацията.