CTRM325 Стаж: Антитерористична защита на стратегически обекти

Анотация:

Като част от практическото обучение на студентите, стажът по „Организация на антитерористичната защита на стратегически обекти“ се осъществява различни институции и организации, които са отговорни за сигурността и защитата на стратегически обекти, в реална работна среда. Практическото обучение се провежда в институции, с които НБУ е сключил договор, или в такива по избор на студентите.

Продължителността на стажа е 20 (двадесет) работни дни. По време на практическото си обучение, по възможност студентът преминава през различни етапи и дейности, свързани с организацията на антитерористичната защита на стратегически обекти.

Целта на стажа е студентите, които вече са получили теоретични знания и достатъчна информация за организацията на антитерористичната защита на стратегически обекти, да се запознаят с практическата страна на работата в областта на антитерористичната защита. В рамките на стажа студентите имат възможност да приложат своите знания, умения и разбиране в реални ситуации и работни среди. Те могат да се запознаят със специфичните предизвикателства, които възникват при организирането на антитерористична защита на стратегически обекти.

Стажът предоставя възможност за участие в конкретни дейности и проекти, свързани с антитерористичната защита. Студентите могат да се включат в изграждането на системи за контрол на достъпа, провеждането на симулационни учения и тренировки, анализиране на сигурността процедури и предлагане на подобрения, които да подсилват защитата на стратегическите обекти.

Чрез практическото обучение студентите ще развият важни умения като екипна работа, комуникация, вземане на решения в стресови ситуации и управление на риска. Те ще бъдат изложени на реални предизвикателства и ще научат как да адаптират своите знания и умения за постигане на ефективна антитерористична защита.

Стажът има за цел да предостави студентите с практически опит и увереност, необходими за успешната им кариера в областта на организацията на антитерористичната защита на стратегически обекти.

Фактическото провеждане на практическото обучение се извършва по предварително одобрен от ръководителя на стажа план. За всеки ден от него студентът води дневник, включващ последователно описание на извършените от него дейности в организацията, изпълнените задачи, извършената работа. Дневникът се попълва всекидневно и се подписва от студента и от представителя на организацията, отговарящ за стажа, като в края на стажа се подпечатва с официалния печат на организацията.

Защитата на практическото обучение се провежда в НБУ в определено от комисията време за всички стажове от семестъра. До защита се допускат студентите, представили удостоверение за проведено практическо обучение (служебна бележка), заверено от организацията, в която е проведен стажа, персонален дневник за провеждане на стажа и отчет за дейността си по време на практиката, заверени от ръководителя на стажа.

прочети още
Противодействие на престъпността и тероризма

Преподавател(и):

ас. Петър Арабаджийски  д-р
доц. Йордан Дойков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти притежават знания и умения за:

- задачите, структурата и организацията на дейността на органите противодействащи на различните проявени форми на престъпността и тероризма;

- стратегията и тактиката при планиране и провеждане на мероприятия за недопускане извършване на престъпления и терористични действия;

- принципите на организация на дейността на структурите от сектора за сигурност за противодействие на престъпността и тероризма;

- организиране и провеждане на първоначални и последващи мероприятия за разкриване на престъпления и терористична дейност;

- обезпечаването на дипломатическата, авиационната, ядрената, корпоративната сигурност на различни институционални и оперативни равнища;

- водене на преговори и преодоляване на кризи със заложници;

- прогнозиране и анализ на събития, инциденти и кризи в сферата на сигурността и антитероризма.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат основни понятия за организация на антитерористичната защита на стратегически обекти

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Получаване на стажа, уточняване на компанията, обект на стаж и изготвяне на план на стажа.
  2. Получаване на стажа, уточняване на компанията, обект на стаж и изготвяне на план на стажа.
  3. Самостоятелна работа.

Литература по темите:

I. Нормативни актове

1. Конституция на Р България - ДВ, бр. 56 от 13.07.1991 г.

2. Закон за Министерството на вътрешните работи

3. Правилник за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи.

4. Закон за специалните разузнавателни средства.

5. Конвенция относно изпиране, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпление - ДВ 43/1994 г.

6. Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари—ДВ 119/1998 г.

7. Постановление № 255 на МС от 10.10.1996 г. за предприемане на мерки за ограничаване и недопускане на терористични действия.

8. Конвенция за борба с незаконното завладяване на самолети. Ратифицирана с Указ № 564 на Президиума на Народното събрание от 1.04.1971 г., ДВ. бр. 29 от 13.04.1971 г. Обн., ДВ, бр. 12 от 11.02.1972 г. В сила за България от 14.10.1971 г.

9. Резолюция 1373 на Съвета за сигурност на ООН, относно мерките, които следва да предприемат държавите членки на ООН за борба с тероризма 2001г.

10. Инструкция за взаимодействието между Министерството на финансите и Министерството на вътрешните работи по прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари .

11. Наредба № 15, ДВ, бр. 18/1997 г. за условията и реда за внос, износ, пренасяне, търговия, покупко-продажба, съхранение и носене на огнестрелни оръжия и боеприпаси и контрол над тях.

12. Тенденции в международния тероризъм – чуждестранен опит – бюлитин на НСС 2000г.-2006г.

II. Международни актове

1. “Конвенция за защита правата на човека и основните свободи”.Приета в Рим на 04/11.1950г., в сила от 07/09 1992г.

2. Четвърта женевска конвенция за защита на гражданските лица по време на война, приета на 12.08.1949г. и допълнителните протоколи от 1977г.

3. Конвенция от Дъблин от 1990г.

4. Договор от Маастрихт от 1990г.

5. Протокол за борба с незаконните актове на насилие в летищата, обслужващи международната гражданска авиация, допълващ разпоредбите на Конвенцията за борба с незаконните актове, насочени против безопасността на гражданската авиация, приета в Монреал на 23.09.1971 г.

6. Европейска конвенция за борба с тероризма, подписана на 11.09.1997 г. в Страсбург.

7. Конвенция за престъпленията и някои други действия, извършвани на борда на въздухоплавателните средства, подписана в Токио на 14.09.1963г.

8. Конвенция относно безопасността на персонала на Организацията на обединените нации и на асоциирания персонал, 09.12.1994 г.

9. Международна конвенция за борба с финансирането на тероризма от 2001г..

10. Международна конвенция за борба с бомбения тероризъм от 1997г..

11. “Конвенция за превенция и наказване на тероризма”. Подписана в Женева на 16 ноември 1937г. от 24 държави - не влязла в сила.

12. ” Конвенция за изпиране , издирване , изземване и конфискация на облагите от престъпления”-ратифицирана през 1993г..

III.Концепции, стратегии, програми

1. Американска концепция за конфликти с ниска интензивност.С.1998г.

2. Енциклопедия на сьвместната доктрина на С.А.Щ.16/07.1997г.

3. Национална военна стратегия н а САЩ С. 1998г.

4.Стратегическа концепция на НАТО С.1999г.

IV. Литературни източници

1. Ганчевски, Б.”Тероризмът-психологически аспекти”С.,ГорексПрес,2002г.

2. Гиндифе. “Геополитическо и геостратегическо състояние на света в началото на XXI век”- Международни отношения N:2, 2002 г.

3. Н. Дойков, Използване на самоделни взривни устройства за престъпни цели и организация на противодействието- С. 2006 г.

4. Н. Дойков, България в обсега на тероризма 20-21 век. Анализ и противодействие- С. 2006г.

5. Н. Дойков, Самоубийственият тероризъм. Анализ и противодействие -С. 2006г.

6. Н. Дойков, Технологичен тероризъм – С. 2007г.

7. Н. Дойков, Лична безопасност в полицейската служба. (Тактика на оцеляването) С., 2007г.

8. Н. Дойков, Глобалният тероризъм - детерминация и форми на проявление. С.2008г.

9. Н. Дойков, Основни препоръки и правила за поведение при терористични заплахи ( Наръчник за оцеляване в терористична среда)- С. 2007г.

10. Н. Дойков, Основи на тактическите действия в населени места-С. 2009 г.

11. Еспозито,Д.”Ислямската заплаха мит или реалност”С.2002г.

12. Жакар, Р.” В името на Осама бен Ладен.Тайното досие на терорист N:1 в света”,С, 2001г.

13. Иванова, Е.”ООН и международният тероризъм”-Международни отношения N:2, 2002г.

14. Красински, М. “Тероризъм или борба за свобода”-Международни отношения 1993г., N:5

15. Кънчев Р. “Съвременни военни доктрини и стратегии за национална сигурност” С 1999г..

16. Маринов,Р.”Кризисен мениджмьнт”. Н.Б.У.С.1999г.

17. Наумов, Г.” Атентатът в катедралата Света Неделя”, С., Партиздат, 1989г.

18. Наръчник на Центьра за военно разузнаване на С.А.Щ.м.май 1996г.

19. Пизано,В.”Тероризмът,организираната престъпност и борбата с тях”, Военен журнал N:5, С,1994г.

20. Проданов В. “Глобалните проблеми и съдбата на България” С. 2001г.

21. “Синергетична парадигма на националната сигурност” У.И.”Стопанство”С.2002г.

22. Семерджиев Ц. “Стратегическо ръководство (лидерство)” С. 2000г.

23. Семерджиев Ц. “Инструменти за стратегическо ръководство С4I” С. 2001г.

24. Семерджиев Ц.”Войната на мрежите” С 2001г.

25. Трифонов, Т.” Тероризъм. Политически и правни аспекти”. С., Албатрос. 1998г.

26. Трифонов,Т.” Организация и тактика на борбата с терористичната дейност”.С,1996г.

27. Трифонов,Т.,Кръстев,Г.,Ралчев,Г,Търкаланов,Ю. “Основни функции,място,роля,цели и задачи на Национална служба Сигурност в съвременното общество”,С,1997г.

28. Хофман, Б.” Тероризмът днес”. С., Плеяда. 1999г.

29. Хънтингтън,С.,”Сблъсъкът на цивилизациите и преобразуването на световният ред”,С.,1999г.

30. ”Европейска сигурност и противодействие на тероризма”Горекс Прес,С., 2002г.

V. ИHTEPHET РЕСУРСИ

1. Center for Defense Information: Terrorism Project

http://www.cdi.org/terrorism/

2. Center for Nonproliferation Studies: Terrorism

http://www.cns.miis.edu/research/terror.htm

3. The Centre for the Study of terrorism and Political

Violence

http://www.st-and.ac.uk/academic/intrel/research/cstpv

4. Terrorism Research Center

http://www.terrorism.com/index.shtml

5. The Counter-Terrorism Page

http://www.terrorism.net/home.asp

6. Council on Foreign relations: Terrorism Resource

Center http://www.cfr.org/Public/media/attack.html

7. The Henry L. Stimson center: Chemical and Biological Terrorism

http://www.stimson.org/cwc/terror.htm

8. The International Policy Institute for Counter-

Terrorism http://www.ict.org.il/institute/ict.htm

9. National Security Institute: Counter Terrorism

http://nsi.org/terrorism.html

10. Studies in Conflict and Terrorism

http://www.tanda.co.uk/journals/ta/105761 OX.html

11. Terrorism and Political Violence http://www.frankcass.com/onls/tpv.htm

12. Center for Strategic and International Studies:

Homeland dedense http://www.csis.org/burke/hd/index.htm

13. U.S. Centers for Disease Control and Prevention: Bioterrorism Preparedness and Response http://www.bt.cdc.gov/

14. U.S. Department of State: International Security:

Response to Terrorism http://usinfo.state.gov/topical/pol/terror/

15. U.S. Critical Infrastructure Assurance Office http://www.ciao.gov/

16. U.S. Mission to the U.N.: Political and Security Affairs:Terrorism

http://www.un.int/usa/terror.htm

17. U.S. Department of State: Bureau of Diplomatic Security: Overseas Security Advisory Council http://www.ds-osac.org/

18. U.S. Department of State: Diplomatic Security Service:Rewards of Justice http://www.dssrewards.net/

19. U.S. Central Intelligence Agency: The War on Terrorism

http://www.odci.gov/terrorism/index.html

20. U.S. Department of State: Foreign Terrorist

Organizations http://www.state.gov/s/ct/rls/rpt/ato/

21. U.S. Department of State: Counterterrorism Office http://www.state.gov/s/ct/

22. U.S. Environmental Protection Agency: Counter-

Terrorism http://www.epa.gov/swercepp/cntr-ter.html

23. U.S. Federal Emergency Management Agency: Fact

Sheet: Terrorism http://www.fema.gov/library/terror.htm

24. U.S. Federal Bureau Of Investigation: National Infrastructure Protection Center http://www.nipc.gov/