CTRM224 Тероризъм и ислямски фундаментализъм

Анотация:

Противодействие на престъпността и тероризма

Преподавател(и):

доц. Михаел Димитров  д-р
ас. Галина Стоянова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

" Знания за ислямския фундаментализъм и основните начини за противодействие в национален и международен план
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

" ислямската религия, ислямския радикализъм и формите на терористични проявиФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Мирчева, Хр., Близък изток. Интереси, амбиции и конфликт, София, Везни-4, 1998;

2. Михайлов, Д., Модели на конфронтация в ранния ислям - зараждане, развитие и адаптация, дисертация представена пред СНС по стара и средновековна история при ВАК, юни 2004;

3. Павлович, П., Война и конфликти в епохите на Джахилията и ранния ислям. В: Годишник на ВСУ "Черноризец Храбър", т. 1, 1999;

4. Павлович, П. История и култура на древна Арабия, София, 2001

5. Павлович, П., Концепцията за властта в исляма: формиране и доктринални аспекти. В: Историческо Бъдеще, 2, 1998;

6. Пеев, Й. Ислямът - доктринално единство и разноликост, София, 1982;

7. . Пеев, Й., История и философия на една религия (Ислямът - минало и настояще) София, 1985;

8. Пеев, Й. Съвременният ислям, София, 1999;

9. Пиотровский, М.Н., Светское и духовное в теории и практике средновековного ислама, в "Ислам: релия, общество и государство", Москва, Наука, 1984;

10. Силайджич, Х., Ислямът-предвестник на цивилизацията, В: Новият световен ред, София, Труд, 1999;

11. Стоклицкий, С., Фридман, Л. и П. Андрукович, Экономические структуры арабских стран. Экономико-статистический анализ, Москва, Наука, 1990;

12. Теофанов, Цв. Арабската средновековна култура. Т. 1, София, 2001, т. 2, София, 2003;

13. Тураби, Х., Второто пробуждане, В: Новият световен ред, София, Труд, 1999;

14. Цонев, К., Българо-арабски отношения, София, Парадигма, 1999;

15. Чуков, Вл., Външна политика и идеи, София, Парадигма, 1998.

16. Чуков, Вл. Ислямският свят и глобализацията, В: аламанах ХХІ век: Наследство и перспективи, Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", Варна, 2003;

17. Чуков, Вл., Ислямският фундаментализъм, София, Изток Запад, 2004.

18. Чуков, Вл. Зараждането на ислямската държавност, София, Медиаком, 1994;

19. Чуков, Вл. и В. Георгиев, Философия и теория на ислямското право, София, Лик, 1997.

20. Esposito, J., The Islamic Threat: Myth or Reality, Oxford Univ. Press, 1999.

21. Ezedin, A., Terrorism and Political Violence: An Egyptian Perspective, Chicago Univ. Press, 1995.

22. Fundamentalism Project, eds. Marty, M. and Sc. Appleby, University of Chicago Press, 1992, 1993, 1995, 1997, 1999, 2000, 2002.

23. Hadden, J., Religious Fundamentalism in Borgotta, F., and Maria Borgotta eds. Encyclopedia of Sociology, N.Y., Macmillan Publ. House, Vol. 3, 1992.

24. Hatata, S., Dollarization, Fragmentation and God in Political Islam, Culture and Globalization, Praeger, 2000.

25. Moussali, A., Moderate and Radical Islamic Fundamentalism. The Quest for Modernity, Legitimacy and the Islamic State, Univ. Press of Florida, 1999

26. Richards, A., Socio-Economic Roots of Radicalism, Naval War College Review, L.V. 4, Autumn 2002.

Средства за оценяване:

" Реферат - 100 %