GENB073 Въведение в административни теории и системи

Анотация:

Курсът има за цел да въведе студентите в основните понятия, теории и идеи в административните системи. Ще бъдат разгледани произхода, еволюцията и съвременните проявления на държавно-административното управление в пряка връзка с политическото и социалното развитие на обществата и институциите

прочети още
Администрация и управление

Преподавател(и):

доц. Георги Пеев  д-р
гл. ас. Ангел Стефанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основни понятия в публичната администрация

• Развитието на административната теория

• Взаимовръзката между политическите и административните практики

2) могат:

• Да сравняват и разграничават административно-политическите модели

• Да разпознават дефицитите в политическото и административното управление


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна:

1. Въведение в публичната администрация в сравнителен европейски контекст / Състав. Тони Верхайен, Тодор Танев, София: Гал-ико, 2000

2. Въведение в публичната администрация: [Учебник за ВУЗ] / Емилия Къндева, Ивона Спиридонова, София: НБУ - ЦДО, 1997

3. Янков, Г., Политологичната мисъл от древността до наши дни, Стопанство, 2006

Допълнителна:

1.Н. Арабаджийски Държавно и публично управление. НБУ, С., 2014 г.

2. Политология, ред. Г. Янков, Стопанство, 2001

3. Бродел, Ф., Граматика на цивилизациите, Изток-Запад, 2014

4. Дюверже, М., Полупрезидентският режим, 1995

5. Арон, Р., Демокрация и тоталитаризъм, Аргес, 1993

6. Дал, Р., За демокрацията, Обсидиан, 1999

7. Карасимеонов, Г., Политика и политически институции, Кл. Охридски, 2005

8. Семов, М. Теория на политиката, София –Р, 2000

9. Драганов, Др., Политически системи през XX век. Свят, наука, 1998

10 . Тодоров, А., Елементи на политиката. Трактат върху политическото, НБУ, 2012

11. The Cambridge History of Twentieth Century Political Thought, Cambridge University Press, 2003

12. The Oxford Handbook of Political Institutions, ed. R.A.W. Rhodes, S.A. Binder, B.A. Rockman, Oxford University Press, 2006

13. American public administration: past, present, future / Ed. Frederick C. Mosher, Tuscaloose: University of Alabama Press, 1990

14. Classics of public administration / Ed. Jay M. Shafritz, Albert C. Hyde, Oak Park: Moore Pub. Co., 1978

15. Democracy, bureaucracy, and the study of administration / Ed. by Camilla Stivers, Boulder: Westview Press, 2001

Средства за оценяване:

тест, писмена работа, презентация, дискусия