BUBB300 Институционален мениджмънт

Анотация:

Курсът предлага знания в областта на съвременна институционална система на България на основата на съществуваща традиция и практика. Студентите могат да се запознаят и със съществуващи практика, който се държат на дългото време на тоталитарна държава. Очертана е законовата рамка в която функционират българските институции. Представени са модели на управление в институционалната система както държавна, така и частна.

прочети още
Администрация и управление

Преподавател(и):

проф. Веселин Методиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

знания и умения в областта на управлението на държавните и частни унституции
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

основни закони за институционално устройство;

устройствени правилници на висши и централни държавни институции;

Българските държавни институции, С., 1988 - енциклопедичен справочник

В. Методиев, Министерският съвет. Началото 1879-1886;

В. Методиев и др., История на Министерския съвет 1879-1997;

Средства за оценяване:

- реферат;

- есе;

- участие в семинарни дискусии.