VIPB057 Пластични форми - I част

Анотация:

Разкрива проблема за сложната взаимовръзка между пространство и пластика.

Разглежда възможностите на скулптурата в качеството и на творческо овладяване на пространството. Запознава студентите с материалите, използвани в скулптурата, техните пластични възможности и работата с тях.

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

доц. Валентин Савчев  
 Диана Василева  

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите да придобият умения за владеене изразните средства на скулптурата.Осмисляне на процеса и взаимовръзката композиция -конструкция.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат основни понятия за скулптора и рисуване. Да имат записан курс "Пластика -ІІІ част."

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1.История на изкуството.избор на автор

2."Пластична анатомия" - Бамес.

3."Семиотика на изкуството" - Т.Беров 2000г.

4."Точка и линия в равнината "-В.Кандински.изд. Изкуство 1995г.

5.Албуми свързани с тематичния план.

Средства за оценяване:

1.Конферанс

2.Практична разрабатка