VIPB012 Живописен етюд - І част

Анотация:

Програмата на курса цели изграждане на мислене спрямо форма, пространство и цвeта. Със сигурност определените 30 часа са недостатъчни за изграждане на солидни практически умения и знания , но се поставя началото на активен процес на тяхното формиране у начинаещите, прогрес и задълбочаване и при по – напредналите както и разгръщане на потенциалните творчески сили при всички студенти.

Важно:

1.Независимо от неравномерното ниво на участниците в курса в тяхната подготовка по отношение рисуване на глава и фигура преподавателя си поставя за цел за цел тяхното овладяване, и изграждане на знания и умения при всеки студент в зависимост от неговата предварителна подготовка, цели и желания. Например спрямо своето ниво и желание той може да се ограничи първия семестър в рисуването на натюрморт и различни други модели , а втория семестър да учи и работи в живописно изпълнение на глава на човек от натура

2. Програмата на курса е съобразена с приема на студенти в НБУ отнасящ се до завършилите специализираните училища по изкуствата, сключили договор с университета за постъпването на завършилите там ученици направо във втори курс на базова програма. Ще отбележим , че възпитаниците на тези училища вече са изучавали глава и фигура по натура и са държали изпити по тях в качеството на задължителни дисциплини. В този смисъл преподавателят Ива Владимирова си поставя за цел да подготви новоприетите студентите в НБУ така , че да бъдат в относителна равноправна позиция с идващите ученици завършили училища по изкуствата. Преподавателят отбелязва също, факта, че е преподавал по тази програма в своята 23 годишна педагогична практика и винаги е получавал качествени и успешни резултати от посещаващите курсисти.

3. Интересен е факта, че в първата учебна година в курсовете по рисуване, моделиране и експериментална живопис на департамент ,, Изящни изкуства” към програмата Пластични изкуства се рисува фигура както и голо тяло. В този смисъл програмата на курса има основна роля в обучението по изобразителна грамотност

4. Преподавателят на настоящия курс предупреждава, че живописването на глава и фигура на човек са сложни академични дисциплина и се изучават през всичките четири години на базова и бакалавърска програма.

Важно:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

1.Формиране на начин на мислене за формата и пространството чрез цвета.

2. Овладяване на конструкцията на формата и живописното и моделиране. и моделиране.

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

доц. Ралица Мирчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знания по: конструкция и пластика в изграждането на човешка фигура чрез цвят

2) умения по: изграждане и моделиране на конструкция и светлосянка на човешката фигура както и съответния фон.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Литература:

1. "За духовното в изкуството ", В.И. Кандински.

2. "Естетика на модерното изкуство", Димитър Аврамов

3. Ива Владимирова, „Теоретична и практична методология, учебно-творчески резултати и каталог от изложбата:“Изложба живопис - студенти от Нов български университет - обучение и творческа индивидуалност Атеа Букс ЕООД, 2009

4. Ива Владимирова, „Базисният метод в моята педагогическа система като ефикасен инструмент в обучението по изобразителна грамотност”, Сборник доклади от международна конференция по цвета - Balkancolor 2, Цвят във всички направления, 2008, ISSN 1313-4884.

5. Ива Владимирова ,"Водещата роля на цвета в поантилистичния метод - ефикасен инструмент в моята педагогическа система.”

списание” Текстил и облекло”, брой 12/200

6. Ива Владимирова,”Базисният метод в моята педагогическа система като ефикасен инструмент в обучението по изобразителна грамотност “,списание” Текстил и облекло” , брой 1/2010.

7. Ива Владимирова, ,,Базисният метод в моята педагогическа система като ефикасен инструмент в обучението по изобразителна грамотност “.

списание” Текстил и облекло”, брой 2/2010.

8 Ива Владимирова , „Василий Кандински, символиката на цветовете и принципа на вътрешната необходимост”, списание” Текстил и облекло”, брой 5/2011..

Средства за оценяване:

конферанс 20%, поставена задача 25%, работа по учебния етюд 25%, цялостно представяне 25%, 5%изпит.