VIPB011 Рисуване по натура - І част

Анотация:

VIPB011 „Рисуване по натура - І част”

ЛЕКТОР: СТАНИМИР БОЖИЛОВ

• Курсът има за цел да продължи работата със студентите през 3-ти семестър в усвояването на основните принципи, техники и изразни средства, които се използват в рисунката. Той ги подготвя за решаването на основните композиционни, конструктивни, пластични и пространствени проблеми при рисуването на човешката фигура от натура.

• Последователността от по-прости към по-сложни задачи, правилното им поставяне и повторението им до пълното овладяване на даден проблем са важно условие за успеха в етюда по рисуване.

• Поставянето на специфични задачи има за цел, както овладяване на основните изразни средства, така и развиване на композиционен усет и естетически вкус.

• Създаване на практически умения на базата на анатомията, перспективата и технология на рисуването

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

преп. Станимир Божилов  
доц. Ралица Мирчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Как да гледат, създават, оценяват и класифицират естетически произведения свързани с тематиката на курса

• Да съпоставят и осмислят творческия процес, чрез изградена култура по темата

• Как да подбират различни материали за работа от многообразието на пазара, да ги използват тематично и жанрово

• Как да създават и презентират работите си в публичното пространство

• Основите на композицията, анатомията, перспективата (линейна и въздушна)

• Основните похвати в рисуването на голо тяло с различни графични материали.

2) могат:

• Да използват повече от една рисунъчна техника

• Да ползват линията, петното, цвета - стойности изграждащи или разпадащи всеки пространствен продукт

• Да съпоставят стилове, жанрове и майстори

• Да представят творческите си разработки в конкурентна среда с необходимата практическа и естетическа култура

• Да ползват основните похвати в рисуването и живописта

• Как да постигнат с вече познати средства авторска работа със своя концепция

• Основни принципи при анатомията и пластиката на човешката фигура

• Да създават изображения в различни рисунъчни техники; да владеят и подбират най-подходящите изразни средства за реализирането на задачи, свързани с рисуването.

• Да използват различни изразни средства за постигане на пространство – планове с използването на възможностите на молив, въглен, пастел – линия, щрих, петно и тяхното степенуване.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Интерес към рисуването и тематиката на курса

• Студентите да имат знания и умения по основните изобразителни дисциплини, изучавани в 1-ви курс: рисуване, живопис, пластика, перспектива, анатомия.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Поместване, конструиране и пропорции на гола фигура. Анатомична структура и конструктивно изграждане на седнала фигура.
  2. Характерни пропорционални и пластични особености на мъжката, женската и детска фигура. Рисуване на права фигура. Баланс и движение.
  3. Светлосянката като средство за работа. Изграждане на локален тон и фон.
  4. Проблеми при изграждането на триизмерни фигури върху двуизмерната равнина. Въздушна перспектива.
  5. Глава и портретност в голата фигура. Изобразителни възможности на различни графични материали: молив, въглен, пастел, акварелни креди, акрил и комбинирани техники.
  6. Човешки скелет и мускулатура като основа в рисуването на голо тяло. Конструкция и структура на мъжка фигура.
  7. Етюд на седнала женска фигура. Характер и състояние. Пластично изграждане и цялостност на въздействието.
  8. Семестриален конферанс: обобщение на постигнатите знания и умения в рисуването на човешка фигура.

Литература по темите:

Основна литература:

• АВРАМОВ, Д., Естетика на модерното изкуство. - София: Наука и изкуство.,1969.

• АМБРУШ Виктор, „Как да рисуваме човешката фигура”, Алианс – 1997.

• БАМЕС, Годфрид. Човешкото тяло. София: Труд , 2000

• БОЖКОВ, Атанас. Българско изобразително изкуство. – София: Септември, 1988

• ГОЧЕВ, Олег. Стенописта: Проблеми и ппредизвикателства. София: Нац. худож. акад., 2009. – 326 с.: с цв

• ДОБРЕВ, Боян. Принципи на визуалната композиция. - [София]: Булгед, 2013. - 121 с.: с ил.

• КИРЧЕВ, Христо. Атлас – Глава: Анатомия, мимика, пластика. София:. Нар. просв. , 1985

• КЛАРК, Кенет. Голото тяло. – София: Бълг. худож., 1983

• СТАНЕВ,Александър. Рисуването. София: Наука и изкуство, 1992.

• ЦОНЕВ, Кирил. Технически наръчник на художника. - София: Наука и изкуство, 1957.- 210 с. : с ил.

• ЧОКАНОВ, Кръстю. Пластична анатомия. София: Наука и изкуство, 1994

• ЧУХОВСКИ, Петър. Рисунката – същност и проблематика. София: Изкуство”, 1972.

Допълнителна литература:

• .Соловьсв, А. М. и др. Учебна рисунка./А.М. Соловьов, Г.Б. Смирнов, Е.С. Алексеева. София: Наука и изкуство, 1967

• Станев, Александър. Рисуване за средните училища. . София: Просвета, 1991.

• .Сто години Национална художествена академия. София: Нац. худож акад., 1996..

• Художествена академия: Юбил. сб. София: Бълг. худож., 1984

• Gage, J., Masters of Colour: Derain to Kandinsky. – London:Thame & Hudson Ltd., 2002

• Gombrich, E., The Story of Art. – London: Phaidon Press , 1972

• Gottfried, F., Gustav Klim. - Cologne: Taschen, 1991

• Greenberg, C., Art and Culture: Critical Essays - Boston : Beacon Press, 1961

• Honnef, K., Contemporary Art. – Cologne: Taschen, 1988

• Itten, J., The Elements of Color.- New York: Van Nostrand Reinhold , 1970

• Itten, J., Hagen, E., The Art of Color. - London: John Wiley & Sons, 1974

• Janson, H., History of Art. - New York: Harry N. Abrams, 1986

• Mayer, R. The artist’s handbook of materials and techniques.

• Overy, P., Kandinsky: The Language of the Eye, New York : Praeger , 1969

• Padgham, C., Saunders, J., The Perception of Light and Color, - G. Bell & Sons Ltd., 1975

• Stephenson, J. The materials and techniques of painting.

• Ulrich, B., Max Ernst, Cologne: Taschen, 1988

• http://www.atelierbdtournefeuille.org/technique-bande-dessinee/le-visage-en-bande-dessin%C3%A9e-anatomie-et-

• https://www.pinterest.com/pin/860680178775918424/?nic_v1=1aEA0lRi5J27uIMvIBW1Dp3KzH5tXBT18Mb3%2FL11HJMPL%2FbVmmp2QBIrCXzxgy1l1r

• https://www.pinterest.com/search/pins/?q=Human%20anatomy&rs=srs&b_id=BC5rVmQpjQvRAAAAAAAAAABMYCy93espY2hDvzgyidcyAxQA4CrBf0-8veiNAzqP8UsRPBbwVIt-&source_id=JWjt5xO4

• https://www.youtube.com/watch?v=iBFs6sZ1Eqo