VIPB007 Живопис и стенопис - І част

Анотация:

• Курсът има за цел да възпита умения за самостоятелна практическа работа с различните класически и съвременни материали и техники за живопис и стенопис.

• Задачата на дисциплината е да запознае студентите с основните композиционни принципи и спецификата на кавалетната и монументална живопис.

• В лекциите и упражненията подробно са застъпени проблемите и задачите, свързани с особеностите на стенните изкуства, композиционните принципи и елементи.

• Разглеждат се различните материали, техниките и технологиите за реализирането на произведения в конкретна архитектурна среда.

• В процеса на обучение се предвижда придобиване на научни знания от студентите за традиционните и съвременни композиционни теории и развиване на практически умения в живописта и стенописта.

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

преп. Станимир Божилов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти притежават:

- знания по теорията на живописната и стенописна композиция, орнамента, технологията на кавалетната и монументална живопис

- умения по създаване на живописни и стенописни композиции и реализирането им в различни техники
Предварителни изисквания:
ОСНОВНИТЕ ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ, ЗАСТЪПЕНИ В КУРСА НА ОБУЧЕНИЕ (РИСУВАНЕ, ЖИВОПИС, ЦВЕТОЗНАНИЕ, ПЕРСПЕКТИВА)

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Понятие за композиция в живописта.
 2. Анализ и стилизация на природни форми във връзка с теорията на композицията –поместване, център, баланс, равновесие.
 3. Изграждане на аналитични рисунки изучаващи конструкцията и структурата на предмети и природни елементи.
 4. Историческо развитие на орнамента. Стилове. Художествено наследство.
 5. Свойства, качества и видови характеристики на орнаментално-декоративните композиции.
 6. Орнаментални проекти от стилизирани мотиви.
 7. Теория на композицията формообразуване, редове, мрежа, ритъм, акцент
 8. Единство и многообразие в композицията
 9. Видове симетрия, асиметрия.
 10. Зрително възприятие и зрителни илюзии. Пропорциониране и златно сечение.
 11. Светлина, форма, цвят, пространство и движение в композицията. Организация и динамика.
 12. Стенописна техника „буон фреско”- характеристика и особености.
 13. Етюд глава по натура формат 46/55см и малки цветни варианти на проекти – акварел формат 25/35см.
 14. Стилизиране и транспониране на натурата за стенната техника „сграфито”.
 15. Етюд глава по натура формат 46/55см и малки цветни варианти на проекти – темпера формат А4 или дигитални.

Литература по темите:

1. БОЖКОВ, Атанас. Българско изобразително изкуство. София : Септември,1988. 551 с. : с ил.

2. ВАСИЛИЕВ, Асен. Ерминии: Технология ; Иконография. София, 1976.

3. ВИННЕР, А.В. Материалы и техника монументально-декоративной живописи. Москва,1950.

4. ИЛИЕВ, Илия. Паркетиращи конвексни петоъгълници. София: Архимед, 2009. – 272 с.: с ил.

5. КИПЛИК, Д.И. Техника на живописта/ Прев. от рус. А. Симеонов, Р. Христова. – София : Наука и изкуство, 1956.

6. МАВРОДИНОВА, Лиляна. Стенната живопис в България до края на ХІV в. София:Марин Дринов,1995. 100 с.: с цв. ил.

7. ПРАШКОВ, Любен. Монументална църковна живопис в България през ХVІІ –ХІХ в. Велико Търново : ВТУ, 1998.

8. ПРАШКОВ, Любен. Стенописите от ХІІІ в. в горния етаж на Боянската църква // Б ъ л г а р с к о средновековие: Българо-съветски сб. в чест на 70-годишнината на проф. Иван Дуйчев. София, 1980.

9. РАЙЧЕВ, Румен. Комбинаторика: Учебник за 8 кл. на средните специални худож. у-ща. – София: Нар. просв., 1987. – 120 с.: с ил. и сх.

10. РАЙЧЕВ, Румен. Цветовете в изкуството. – София: ЛИК,

11. РОШКОВСКА, Анна и др. Стенописен орнамент. София : БАН, 1985. 440 с. 7 с. : с ил.

12. СЛАНСКИЙ, Б. Техника живописи. Москва, 1962 .

13. СПИРОВ, Йордан. Технологически и технически справочник на художника стенописец. София : Тангра, 2002. 182 с.

14. СТО години Национална художествена академия: Юбил. изд. – София: Нац; худож. акад., 1996. – 192 с.: с цв. ил.

15. СЪВРЕМЕННО българско монументално изкуство / Под ред. На Христо Стефанов, Максимилиян Киров. – София: Д-р Петър Берон, 1986. – 280 с.: с цв. ил

16. ФЕЙНБЕРГ, Л. И др. Секреты живописи старых мастеров.

17. ЦОНЕВ, Кирил. Технически наръчник на художника. София: Наука и изкуство, 1957. 210 с. : с ил.

18. ЧУЛОВА-МАРКОВА, Даниела. Стенно-монументалните изкуства в България, Европа и света. София: Авангард-Прима, 2008. – 118 с.

19. ШАРЕНКОВ, А. Старинни трактати по технология и техника на живописта.. Т.1. Ч. 1. - 1989.

Т. 1. Ч. 2.- 1994.

20. ШАРЕНКОВ, А. Техника и технология на възрожденската живопис. София, 1992.

21. ШЕПЕЛЕВ, А.М. Штукатурные декоративно-художественные работы. Москва, 1990.

22. MAYER, R. The artist’s handbook of materials and techniques.

23. STEPHENSON, J. The materials and techniques of painting.

24. https://www.youtube.com/watch?v=98RUUhVgLR0

25. https://www.youtube.com/watch?v=fbnKl3zjq08

Средства за оценяване:

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ 75%

КОНФЕРАНС 25 %