OOOK206 Древните цивилизации в Мала Азия

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с основните факти от културната история на древна Мала Азия. Основният акцент е поставен върху периода от ІІ и І хил. пр. Хр. Предмет на курса са културата и изкуството на хититите, фригите, урартите и персите в широк Източно Средиземноморски контекст. Студентите се запознават с най-известните паметници на изкуството на съответните народи, както и с някои по-важни митологични, ритуални и исторически текстове. Поставя се акцент върху културно-историческите взаимодействия в Анатолия и на Анатолия със Средиземноморския свят през разглеждания период.

прочети още
Египтология (Египетски език, култура и литература)

Преподавател(и):

доц. Майя Василева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Основните факти от историята на древна Мала Азия.

• Основните културни достижения на малоазийските народи през ІІ-І хил. пр. Хр

2) могат:

• Да правят културноисторически анализ.

• Да прилагат знанията си в сравнителен контекст.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Мала Азия/Анатолия в древността - увод.
 2. Чатал Хююк и неолитната култура на Близкия Изток.
 3. Хититите - първите индоевропейци в Анатолия.
 4. Хититският цар – дипломация и религиозна дейност.
 5. Хититска митология: анализ на митологични текстове.
 6. Троя/Вилуса в Източносредиземноморски контекст.
 7. Хититска Анатолия.
 8. Култура и изкуство на Урарту.
 9. Мала Азия през ІІ хил. пр. Хр.
 10. Фригия в културно-историческия контекст на Анатолия през І хил. пр. Хр.
 11. Култът на Кибела в Мала Азия и в Гърция.
 12. Ахеменидска персия в Анатолия.
 13. Скални паметници в Източното Средиземноморие през І хил. пр. Хр.
 14. Малоазийският принос в духовния синтез на елините.

Литература по темите:

Богданов, Б. Култура, общество, литература. ЛИК, София, 2007.

Василева, М. Цар Мидас между Европа и Азия. С., 2005.

Венедиков, Ив. Раждането на боговете. С., 1992.

Димитров, П. Индоевропейски езици и култура. Университетско издателство „св. Климент Охридски”, София, 2007.

Фол, Ал. Тракийският Дионис. Книга втора: Сабазий. С., 1994.

Borgeaud, P. Mother of the Gods: From Cybele to the Virgin Mary. Baltimore 2004.

Briant, P. From Cyrus to Alexander: A History of the Persian Empire. Winona Lake, Ind., 2002.

Bryce, T. The Kingdom of the Hittites. Clarendon Press, Oxford, 1998.

Bryce, T. Life and Society in the Hittite World. Oxford University Press, 2002.

Hoffner, H. A. Hittite Myths. Scholars Press, Atlanta, 1998.

Kuhrt, A. The Ancient Near East c. 3000-300 BC. 1-2. Routledge, London and New York, 1995.

Latacz, J. Troy and Homer: Towards a Solution of an Old Mystery. Oxford, 2004.

Roller, L. E. In Search of God the Mother. University of California Press, 1999.

Steadman, S. R., McMahon, G. (eds.) The Oxford Handbook of Ancient Anatolia 10 000 –323 B.C.E. Oxford University Press, 2011.

West, M.L. The East Face of Helicon. West Asiatic Elements in Greek Poetry and Myth. Clarendon, Oxford,

1997

Средства за оценяване:

Тест - задължителен

План-конспект на статия или глава от книга

По избор: презентация, реферат.

За участие в дискусия или допълнително направена презентация студентите получават бонус или допълнителна текуща оценка.