SODB313 Въведение и теоретични основи на общественото здраве

Анотация:

Курсът е въвеждаща дисциплина, целяща да запознае студентите с основните аспекти на общественото здравеопазване и здравните системи в България и по света. да притежава достатъчни умения в прилагането на количествени, епидемиологични и информационни методи, за да бъде консултант на клинични специалисти по изследвания и интервенционни мерки спрямо проблемни групи заболявания. Придобитите знания и компетенции ще са достатъчни, за да може студентът след приключване на бакалавърското си образование да може да участва в управленски екипи на лечебни заведения, здравни мрежи /областни, общински/, на НЗОК и процеси в здравеопазването.

В учебния курс се представя информация за идеите и решенията в здравеопазването като жив организъм, разглеждат се приети със съдействието на Световната здравна организация различни програми и проекти. Подробни се разглеждат стратегията дейностите и ангажиментите както на държавните и обществени структури, така и личните и групови права и отговорности за здравето.

прочети още
Логопедия

Преподавател(и):

доц. Полина Михова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1). могат:

- интегрират професионални и етични отговорности със съвременните предизвикателства пред обществото в областта на здравеопазването.

2). знаят:

- ключовите аспекти на общественото здраве

- реформената политика на България


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

[1]. Учебник "Електронно здравеопазване", ISBN 13: 978-954-516-910-6, Ж.Винарова, П.Михова, Ст.Тонев, А.Петков, изд. Летера, София, 2009

[2]. Учебник "Медицинска информатика", ISBN 13: 978-954-535-515-8, Ж.Винарова, П.Михова, изд. НБУ, София, 2008

Монография „Здравната информация като социален регулатор”, Ж. Винарова, П.Михова, ISBN 978-954-09-0726-0, Издателство "Захарий Стоянов"

[3]. CD „Годишник, том 8/ 2012, редколегия: В.Боянова, Г.Сачанска, П.Михова, ISBN -13: 978-954-535-344-9, изд. НБУ, София, 2012, http://ebox.nbu.bg/medbio12/

[4]. CD „Регламенти и стандарти в медицината”, редколегия: Ж.Винарова, Г.Сачанска, П.Михова, А.Петков, съставител:П.Михова, ISBN 978-954-535-752-7, изд. НБУ, София, 2012, http://ebox.nbu.bg/med13/

Средства за оценяване:

ТЕСТ

25%

ПОРТФОЛИО

75%