SODB304 Методи за изследване на езиковите и речеви нарушения

Анотация:

• Курсът информира студентите за методи на изследване на езиковите и речевите нарушения с помощта на тестове, въпросници, инструментални средства – изобразителни техники, методи за изследване в неврологията и рентгенологията, компютърни системи и подпомагащи технологии.

• В курса са включени демонстрации на методи на изследване и практически занимания с подготвка на собствени методи – тестове, анкети, компютърни програми за изследване на говора и езика.

• Провеждат се практически занимания с анализ на получени данни от изследване, методи за статистическа обработка на данните.

прочети още
Логопедия

Преподавател(и):

проф. Виолета Боянова  д-р
проф. Георги Тупаров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти

1. знаят:

• Видове методи за оценка на езика и събиране на данни.

• Видове методи за оценка на говора при деца и възрастни и събиране на данни.

2. могат:

• Да подготвят собствени програми за оценка на говора и езика при деца и възрастни

• Да провеждат собствено изследване, да събират и анализират данни със статистически методи.


Предварителни изисквания:
• Основни знания по езикова патология

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Калинов К. Биостатистика, медицина, здравеопазване// Социална медицина, бр. 1-2, 2005, с. 31-34.

2. Калинов К. Статистически методи в биомедицинските проучвания// Съвремeнна Медицина, бр. 5/2008, т.59, с. 4-10.

3. Калинов, К., Статистически методи в поведенческите и социални науки, НБУ, 2010

4. Калинов К. Добрата статистическа практика в биомедицинските изследвания // Социална медицина, бр. 1-2, 2008, с. 35-39.

5. Кремер, Ж-М. Нарушения на речта. Изд. ЛЦР, София, 2010

6. Мавлов, Л., Фундаментална неврология, изд.Б.С. София,2000

7. Матанова В., Психология на аномалното развитие. С., Софи-Р., 2003

8. Пирьова, Б. Биологична психология, Веда-Словена, 2000

9. Ценова, Цв. Логопедия. Описание, диагностика и терапия на комуникативните нарушения, 2009.

10. Kaderavek, J.N. (2011). Language Disorders in Children: Fundamental Concepts of Assessment and Intervention, Allyn & Bacon.

11. Norbury C., J. Tomblin, D. Bishop (2008). Understanding developmental language disorders: from theory to practice, Psychology Press.

12. Owens, R. E., D. E. Metz, A. Haas, Communication disorders, Allyn&Bacon, 2000

13. Raeff, C., Benson, J., Social and cognitive development in the context of individual, social, and cultural processes, London: Routledge, New York: 2003

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50%