SODB300 Психични разстройства (възрастни)

Анотация:

Курсът е насочен към студенти подготвящи се за ролята на помагащи професионалисти. Той предоставя базисните знания и умения необходими за ежедневната клинична работа с клиенти. Основната теза на курса е, че психопатологията не е продукт на нозологични единици, а на специфични вътрепсихични конфликти. В хода на преподаването се демонстрира как психопатологията възниква в резултат от специфични психодинамики, които довеждат до проявите на отделните групи разстройства. Ролята на помагащия професионалист се свежда до разпознаване динамиката и характерните прояви (симптоми), което позволява индивидуален подход към случая.

Курсът се провежда под формата на лекции, семинари и практически упражнения, в рамките на които се изучават седем групи ключови психични разстройства. За всяка от тях студентите имат теоретичен семинар, който въвежда характерните психодинамики и съответните клинични прояви. Семинарите се последвани от упражнения, в които студентите развиват уменията си за оценка (работа по казуси).

прочети още
Логопедия

Преподавател(и):

доц. Светлозар Василев  д-р
доц. Маргарита Станкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• какви са силните и слабите страни на нозологичния и психодинамичния възглед;

• ключовите динамики обуславящи индивидуалната психопатология на най-разпространените в практиката психични разстройства;

• ключовите термини използвани в клиничната практика и принципите на съвременните класификации (МКБ 10, DSM-IV);

2) могат:

• да ползват феноменологичния и психодинамичен жаргон използван в съвременната клинична и изследователска практика;

• да разпознават основните динамики и свързаните с тях симптоми за най-разпространените в практиката психични разстройства.


Предварителни изисквания:
Предварителни изисквания студентите да имат знания и/или умения няма.

Препоръчително е да са запознати с ключовите психоаналитични теории за индивидуалното развитие.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна библиография:

1. СЗО (1990): “Международна класификация на болестите – 10 ревизия”, СЗО - Женева 1990, София 1998;

2. Ясперс, К. (1923): “Обща психопатология”, издателство ЛИК, София 2001.

3. Aleksandrowicz, D., Aleksandrowicz, M. (2011): The Injured Self: The Psychopathology and Psychotherapy of Developmental Deviations, Karnac Books.

4. Clarkin, J., Fonagy, P., Gabbard, G. (2010): Psychodynamic Psychotherapy for Personality Disorders: A Clinical Handbook, American Psychiatric Press.

5. Gabbard, G. (2005): "Psychodynamic Psychiatry in Clinical Practice", American Psychiatric Press, Washington 1994.

6. van der Kolk, B. (1989): “Compulsion to repeat the trauma: re-enactment, revicitimization and masochism”, Psychiatric Clinic of North America, Vol 12, No. 2, pp 389-411, June 1989, www.cirp.org/library/psych/vanderkolk/;

7. Kernberg, O. (1984): "Severe Personality Disorders", Jason Aronson.

Средства за оценяване:

Текущите оценки се формират от участието в час, отговорите на есета и практически казуси.