PSYB700 Невропсихология

Анотация:

Курсът представя постиженията на една млада интердисциплинарна наука, на границата между неврологията и психологията, която използва нарушенията на сетивните, двигателните и езиковите функции за разкриване и управление на когнитивните процеси.

Целите на курса са:

- Да се получат познания за принципите на организация и функциониране на висшите корови функции у човека.

- Да се усвоят основни познания за процесите на изграждане на гнозисните, праксисните и езиковите когнитивни функции.

- Да се разкрие ролята на когнитивните нарушения, вследствие локални мозъчни увреди, за разбиране на нормалното мозъчно функциониране

прочети още
Логопедия

Преподавател(и):

проф. Ивайло Търнев  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:
" Студентите трябва да имат основни познания по невроанатомия и неврофизиология

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1.Лурия А. Р. - "Высшие корковые функции человека".

Москва, Изд. МГУ, 1969.

2. Лурия А. Р. - "Основы нейропсихологии"

Москва, Изд. МГУ, 1973.

3. Мавлов Л. - "Процесът на вербална комуникация- един йеархичен модел".

Специална педагогика, 1997, бр. 3, 28-42.

4. Мавлов Л. - "Фундаментална неврология"(Глава VI - Висши корови функции, стр. 163- 206) и (Глава VII - Корови синдроми, стр. 207- 213).

София, Изд. "Б. Стаменов", 2000 г.

5. Bradshaw J. L., Mattingley J.B. - "Clinical Neuropsychology Behavioral And Brain Science".

San Diego, Academic Press, 1995

6. Heilman K. M., Valenstein E. (Eds.) - "Clinical Neuropsychology"(Third edition).

NY - Oxford University Press, 1993.

7. Kolb B. Wishaw I.Q. - "Fundamentals of Human Neuropsychology" (Forth Edition)

San Francisko, W.H. Freeman and Co., 1996.

8. McCartny R.A., Warrington E.K. - "Cognitive Neuropsychology.

A Clinical Introduction"

San Diego, Academic Press, 1990.

9. Neil Martin G. - "Human Neuropsychology"

London, Prentice Hall Europe, 1998.