CELB300 Анатомия на човека

Анотация:

При съвременното развитие на морфологията основните познания на човешкия организъм са неделима част от общите анатомични познания. Само комплексни подходи могат да дадат цялостна представа за строежа и функцията на органите и системите на човека. Изучаването на топографоанатомичните взаимоотношения е необходимо за добиването на ясна представа за определени области на човешкото тяло.

Целта на обучението по анатомия е да се получат цялостни знания за устройството на човешкото тяло, практически опит и познания за морфологичните изследвания. Студентите се запознават със систематичното описание на формата, устройството, разположението и топографските взаимоотношения на частите на тялото и органите. Отчитат се техните възрастови изменения, полови разлики и индивидуални особености. Въз основа на това се обясняват и общите анатомични признаци и същевременно с това се подчертават разликите на човека спрямо животните. Изработват се критерии за хармонично физическо развитие.

прочети още
Биология - обща и приложна

Преподавател(и):

 Александър Илиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: макроскопският строеж на човешкото тяло, базисно микроскопското устройство на органите и техните топографо-анатомични отношения. При описание на костите придобиват основни познания за залавните места на мускулите. При ставите знаят ставните елементи и общата механика на движенията. При мускулите имат познания върху основните мускулни групи, инервацията и функцията им. При описание на вътрешните органи придобиват познания върху топографията, макро - и микроскопското устройство на органа, кръвоснабдяването, инервацията и лимфния отток. За жлезите с вътрешна секреция знаят основно топографията, макроскопския и хистологичен строеж, кръвоснабдяването и хистофизиологията. При изучаването на главните кръвоносните съдове придобиват познания за положението и разклоненията / притоците /. За лимфната система имат познания за регионалните лимфни възли и лимфния отток. При извучаването на частите на централната нервна система имат познания за тяхното макроскопско и хистологично устройство. За периферните нерви знаят ядрата и ганглиите им, за пътя и клоновете им.

2) могат: да се ориентират за положението и структурата на органите в човешкото тяло; да изграждат последователно нивата на организация на човешкото тяло; да се ориентират диагностично върху основни патологични процеси.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/ или умения:

- Основно устройството на човешкото тяло - клетка, тъкани и органи; базисни морфологични познания за човешкото тяло.

- Умения остносно ориентацията и положението на частите на човешкото тяло, както и изграждащите го елементи.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Основи на анатомията и физиологията на човека

Автор: А. Палов, П. Йотовски, Т. Аврамова

Издателство: Медицинско Издателство Арсо

Година на издаване: 2010

2. Aнатомия на човека

Автор: А. Палов, П. Йотовски

Издателство: Медицинско Издателство Арсо

Година на издаване: 2002

Средства за оценяване:

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ ФИНАЛЕН ИЗПИТ

ПРИСЪСТВИЕ И УЧАСТИЕ 25%

ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАДИ И ПРОТОКОЛИ 25%

УСТЕН ИЗПИТ 50% 50 % 50 %

ПИСМЕН ИЗПИТ 50% 50%