CELB703 Медицински растения

Анотация:

Човекът е използвал растенията за лечение на различни заболявания от най-дълбока древност. Днес България е на едно от първите места в Европа по производство и износ на билки. Събирането и отглеждането на лечебни растения се превърна в доходоносен бизнес и в алтернатива за преодоляване на безработицата и усвояване на пустеещите земи в селските райони. Нараства интересът към отглеждане на биосертифицирани медицински растения от земеделските стопани в България.

Курсът цели да запознае студентите с разнообразието от лечебни растения в България, методите за отглеждане, обработка и пакетиране на дрога, основни принципи на биологичното отглеждане на медицински растения, както и опазването и устойчивото използване на медицинските растения у нас.

Курсът е предназначен за агроеколози, фермери, представители на малкия и среден бизнес, ресторантьори и др.

Курсът има за цел:

" Запознаване с лечебните растения и техните ресурси

" Запознаване с различни аспекти от събирането, отглеждането и преработката на лечебните растения.

" Запознаване с основни аспекти от опазването и устойчивото управление ресурсите от лечебни растения в България

прочети още
Биология - обща и приложна

Преподавател(и):

доц. Николай Петров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: за разнообразието от ресурси от медицински растения, както и начинита за тяхното използване и устойчиво използване.

2) могат: да използват придобитите знания за диверсифициране на своята земеделска дейност, както и при стартиране на малък и среден бизнес в сферата на отглеждане и търговия с медицински растения.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

" компютърна грамотност

" основни познания по биология, ботаника и екологияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

" Илия Ланджев. Енциклопедия на лечебните растения в България. Билки, болести, рецепти. Изд. "Труд". 2005.

" Червена книга на Република България: http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ - 40 % / ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА -10 %/ УСТЕН ИЗПИТ - 40% / Самостоятелна работа:

Курсова работа на английски език, презентация на английски език, превод и резюме на научни статии -10%