CELB149 Микология

Анотация:

Програмата на курса е изготвена на основата на Общата и приложната микология с акцент върху морфологията, таксономията и метаболизма на гъбите. Включени са съвременните екологични аспекти на микологията, биоразнообразието на гъбите, тяхното индустриално значение и ролята им в патогенезата при растения, животни и човека. Практическите занятия обхващат експериментална работа в микологична лаборатория, изолиране на гъби, култивиране върху твърди и течни хранителни среди, макроскопски и микроскопски анализи на гъби от различни родове, определяне на биологично-активни вещества (ензими),синтезирани от гъби и доказване на антигъбна активност.

Цели:

ў да получат знания относно ролята на гъбите в природата и значението им за човека; да се запознаят с техните морфологични, физиологични и биохимични особености.

ў да получат знания за таксономията на гъбите и характеристиката на най-важните представители на отделите в Царство Гъби.

ў да се запознаят с основите на индустриалната микология и с причинителите на болести по растенията и човека.

ў да получат умения за изолиране и култивиране на гъби, да могат разработват схеми за търсене на ефективни продуценти на биологично-активни вещества, да предлагат мерки за предпазване от вредното въздействие на гъбите върху природни и синтетични полимери.

ў да получат знания и умения за научноизследователска работа.

прочети още
Биология - обща и приложна

Преподавател(и):

проф. Мария Ангелова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

ў мястото на гъбите в организмовия свят, познават морфологията на гъбите и основните типове на хранене и размножаване при тях; запознати са със систематиката на гъбите и характерни представители от най-важните таксономични групи;

ў основните продуценти на биологично активни вещества, използвани в индустрията, фармацията и медицината;

ў някои стопански важни видове гъби, причинители на болести по растенията, животните и човека;

ў ролята на гъбите в биодеградацията на материали и ценни културни паметници.

2) могат:

ў да изолират гъби от почвени проби, да ги култивират в епруветки, колби и биореактори;

ў да определят активността на ензими, продуцирани от гъби;

ў да определят антигъбна активност на природни вещества.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания, получени в курсовете по Биология, Клетъчна биология и Биохимия.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Aneja, K.R., Mehrotra R.S. 2015, An Introduction to Mycology -2nd edn. New Age International (P) Limited

Webster J., Weber R. 2007, Introduction to Fungi - 3rd edn. Cambridge University Press

Deacon J.W. 2008, Fungal Biology. 4th еdn. Blackwell Publishing, USA.

Rai M., Bridge P.D. 2009, Applied Mycology. CABI Cambridge, USA

Cannon P.F., Kirk P.M. 2007 Fungal Families of the World. CABI UK Centre, Egham, Surrey UK

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ - 40 % / ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА -10 %/ УСТЕН ИЗПИТ - 40% / Самостоятелна работа:

Курсова работа на английски език, презентация на английски език, превод и резюме на научни статии -10%