PMCB401 Вътрешноорганизационни отношения

Анотация:

Курсът запознава студентите с важността на вътрешноорганизационните комуникации за постигане на общите комуникационни цели на организациите. Има за цел да предостави на студентите знания за това как да работят успешно с вътрешните публики.

прочети още
Журналистика

Преподавател(и):

доц. Евелина Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Какви са спецификите на вътрешните комуникации и как да осъществяват тяхното планиране и програмиране в контекста на общите комуникационни цели на организациите.

2) могат:

• Да планират стратегически комуникациите към вътрешните публики, да поставят комуникационни цели и задачи и да използват разнообразни тактики за постигането на заложените цели по отношение на вътрешните публики.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Да познават основни принципи на обществените отношения

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Кътлип, Сентър и Бруум (2007), Ефективен ПР. Рой Комюникейшън, София.

2. Христова, Евелина (2012), Комуникациите в организацията. Рой комюникейшън, София

3. Годишник на департамент “Масови комуникации” 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.

4. Харис, Томас Л. (2002), Добавената стойност на пъблик рилейшънс. Тайното оръжие на интегрирания маркетинг. Рой комюникейшън, София

5. Котлър, Ф., Картаджая, Х. И Сетиаван, А. (2010), Маркетинг 3.0. От продуктите към клиентите към човешкия дух. Локус Пъблишинг, София

6. Holtz, Shel (2004), Corporate conversations. A guide to crafting Effective and Appropriate Internal Communications. Amacom Publishing, New York

7. Smith, Lyn (2010), Effective Internal Communication, Kogan Page, London

Средства за оценяване:

Участие в семинари/презинтации

Курсова работа/проект