PMCB305 Политика и религия

Анотация:

• Курсът проследява отношенията политика/религия в хоризонтален и във вертикален план.

• Разглежда степента на намеса на религиозните норми в упражняването на власт – според трите монотеистични религии

• Разглежда намесата на политическото в изповядването на религия

• Диференцира типове спекулации, чиято цел е да представят политическото като религиозно

прочети още
Журналистика

Преподавател(и):

проф. Евгения Иванова  д.н.
гл. ас. Вероника Азарова  д-р
доц. Мирианна Майер  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Нормативната база на отношението политика/религия според трите основни монотеистични религии.

• Класически и съвременни казуси на смесване между политическо и религиозно

2) могат:

• Да диференцират степените на сливане между религия и политика в трите монотеистични религии.

• Да диференцират различни типове спекулации, представящи политическото като религиозно


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

Бакалов, Георги, Тотьо Коев. История на религиите. С., Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, 2002

Баркър, Айлийн. Новите религиозни движения. Практическо въведение. Литавра, 1997

Библия. Книгите на Свещеното писание на Новия завет, С., „Слънце”, 2012

Браун, Питър. Авторитетът на свещеното. С., 1998

Булгаков, Сергей. Православието. С., ЛИК, 1998

Григориев, Владимир. Религиите по света. С., Хемус, 1995

Десекуларизацията на света. С., КХ, 2004

Евстатиев, С., (съст.), Ислямът. Кратък справочник, С., Изток – запад, 2007

Евстатиев, С., Религия и политика в арабския свят. Ислямът в обществото, С., „Изток – запад”, 2012

Елиаде, Мирча. Търсенето. История и смисъл в религията. С., ЛИК, 2000

Елиаде, Мирча. История на религиозните вярвания и идеи. т.I, С., 1997.

Елиаде, Мирча, Йон Кулиано. Речник на религите. С., ЛИК, 1999

История на религиите, т. I - V. С., изд. Прозорец.

Караман, Ф., Ценностите на вярата в исляма и съвременните религиозни течения, Мюсюлманско изповедание. Главно мюфтийство, С., 2014

Коев, Тотьо, Димитър Киров. Кратка богословска енциклопедия. С., Булвест, 2000

Корбен, А., История на ислямската философия, С., Фондация „Маулана Джалалуддин Руми”, 2000

Наполеони, Л., Ислямска държава и преначертаването на Близкия изток, С., «Жанет 45», 2014

Поснов, Михаил. История на християнската църква. т.1-3, 1993-94.

Религиите: будизъм, християнство, ислям. С., 1995.

Смарт, Ниниан. Религиите по света. С., 2000

Соловьов, В., Мохамед. Живот и религиозно учение, С., „Рива”, 2002

Теофанов, Ц., Превод на Свещения Коран, С., „Тайба ал-Хайрия”, 1997

Чуков, В. и В. Георгиев, Философия и теория на ислямското право, С., ЛИК, 1997

Юсуф, А., Философска етика на Корана, С., „Иван Богоров”, 2007

Средства за оценяване:

Семинари, дискусии, работа в групи, тест