PMCB304 Глобална икономика

Анотация:

Основната цел на курса е да запознае студентите със законите на икономическото развитие, тяхното действие и отражение върху различните групи страни в световната икономика. Процесите на интернационализация и глобализация в световната икономика през призмата на новите предизвикателства на 21 век, да осветлят конкретните политики на основните икономически субекти в международните икономически отношения.. Специално внимание ще бъде отделено на реформирането и новото място и роля на международните валутно-финансови организации и спецификата на тяхната политика по отношение на различни групи държави.Ще се анализират актуалните икономически процеси след икономическата криза от 2008 г. както и отражението им в глобалната политиката по отношение на преформулиране и преструктуриране на икономическата среда в най-широк смисъл. Подробна ще се изследват макроикономическата и структурна политика насочени към растеж на индустриално развитите центрове, специфичната и диверсифицирана позиция на развиващите се страни , новата роля на Русия, Китай и останалите от Г-20 в международните икономически отношения

прочети още
Журналистика

Преподавател(и):

доц. Маргарита Шивергева  д-р
гл. ас. Кирил Аврамов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят. Да познават основните икономически теории, принципи и механизми на икономическото развитие.

2) могат. Да могат да анализират принципите на икономическата политика, конкретното й взаимодействие с различни фактори на развитие в обществото и влиянието й върху вземането на конкретни политически решения.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Маринов В., Международни икономически отношения: теория, система, политика, УИ „Стопанство”, С., 2006.

2. Стоименов, М. Международни финанси. 3 изд., София, изд. „Тракия – М”, 2011.

3. Царевски, В. Международни финанси. ВСУ „Черноризец Храбър”, Университетско издателство, 2010.

4. Масларов, С. – „Международни финанси”, изд. НБУ, С., 2010 г.

5. Пилбийм, Кийт. Международни финанси. София, изд. FTP, 1995.

6. Джоузеф Стиглиц. Глобализацията и недоволните от нея. Университетско издателство „Стопанство”, София, 2003 г.

7. Гилпин, Робърт. Глобална политикономия: разбиране на международния икономически ред. Издателство „Дамян Яков”, София, 2003 г.

8. Пол Кругмън. Завръщането на икономиката на депресията и кризата от 2008 г. София, Издателство „Изток – Запад”, 2009 г.

9. Нуриел Рубини и Стивън Мим. Кризисна икономика: основен курс за бъдещето на финансите. София, Сиела Норма АД, 2011 г.

10. Джордж Сорос. Новата парадигма на финансовите пазари: кредитната криза на 2008 г. и какво означава тя. София, Сиела 2008 г.

11. Алън Грийнспан. Епоха на турбулентност. София, Обсидиан, 2008 г.

Средства за оценяване:

ТЕСТ 25%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 25%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 25%

УСТЕН ИЗПИТ 25%