PMCB303 Периодичен печат

Анотация:

• Над пет века периодичният печат има огромно значение за формирането на общественото мнение. Затова целта на този курс е да запознае студентите с историята и теорията на периодичния печат. Курсът се състои от 30 академични часа, които представляват различни форми на учебна натовареност:

• Лекции – 20 часа.

• Семинари – 10 часа.

прочети още
Журналистика

Преподавател(и):

гл. ас. Тодор Панайотов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Историята и теорията на периодичния печат като основа на тяхното академично образование

2) могат:

• Да анализират основните видове преса и да открояват постиженията и проблемите на печатните медии


Предварителни изисквания:
Студентите да притежават начална историческа и комуникационна грамотностФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Финансиране на периодичния печат
 2. Поява на масовите издания
 3. Видове периодичен печат
 4. Безплатните периодични издания
 5. Свободата на печата в България
 6. Партийната преса в България
 7. Етапи в развитието на българския печат
 8. Периодичният печат в епохата на интернет
 9. Ролята на издателите
 10. Големите журналистически пера
 11. България и българите в чуждата преса
 12. Съвременната българска преса
 13. Периодичният печат –специфика, функции, типология
 14. Редакционна структура и организация на периодичните издания
 15. Финансиране на периодичния печат

Литература по темите:

• 1.Българската журналистика 160 години. Минало – настояще – перспективи. С., 2006.

• 2.Вълканова, В. Дизайн на вестника. Традиционни, хибридни и онлайн емисии на пресата. С., 2008.

• 3.Дееничина, М. Между фанфарите и заклинанията. Тоталитарният модел на българската журналистика 1956 – 1989. С., 2008.

• 4.Знеполски, Ив. Новата преса и преходът. С., 1997.

• 5.Куманов, М., Т. Николова. Политически партии, организации и движения в България и техните лидери 1879-1999. С., 1999.

• 6.Мавродиева, Ив., Й. Тишева, Академичната комуникация, С., 2010.

• 7.Медиите във Великобритания и САЩ. Съст. М. Василева. С., 2000.

• 8.Медии. Тема енциклопедия Larousse. С., 2005.

• 9.Михайлов, В. Медиязнание. С., 2009.

• 10. Панайотов, Т. Български издатели и журналисти. С., 2013.

• 10.Панайотов, Ф. Вестници и вестникари. Книга за българския печат. С., 2008.

• 11.Петров, М. Америка - социалният тропик. Социум и медии на САЩ от Пулицър до Мърдок. С., 2010.

• 13.Рус - Мол,Щ.,И. Инджов.Въведение в журналистиката. С.,2012.

• 14.Симеонов, Вл. Пресжурналистика. С., 2010.

• 15.Хамилтън, Дж., Дж. Кримски, Зад кулисите на вестниците. С., 2008.

Средства за оценяване:

Формирането на оценката е комплексно. От една страна се проверяват теоретичните познания и подготовка на студентите чрез курсова работа. От друга – активността и качеството на участие в семинари.