PMCB302 Информация и знание

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

Курсът е ориентиран към изучаване на основните модели по комуникация и информация, електронна база данни за дефиниране на знанието, придобиване на общи познания за информационните мрежи в рамките на Европа.

Целите на курса са:

• Да се запознаят студентите с основните информационни модели и приложението им за трансфер на знание.

• Да придобият комуникационни умения за изследване на медийни модели за е-комуникация;

• Да придобият умения за генериране на медийно съдържание в учебните електронни мрежи.

Курсът е с приложен характер, като се анализира българския и европейски опит опит в сферата на модерните комуникации.

прочети още
Журналистика

Преподавател(и):

гл. ас. Диана Кулчицкая  

Описание на курса:

Компетенции:

1) да знаят:

• основни модели в сферата на комуникациите като същевременно се анализира европейски и международен опит в областта.

• информационните елементи и структури на съвременните иновационни организации и европейски платформи за управление на знание;

• придобият първоначални знания за анализ на модерните медии и системите за обработка на знание

2) да могат:

• анализират и правят проучване на комуникационните характеристики на модерните европейски медии и институции, като част от информационното общество в Европа.

• подготвят презентации по комуникации, медии и трансфер на знание


Предварителни изисквания:

-общи познания за комуникационните технологии;

-да имат компютърна и Интернет грамотност;Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Принципи на информацията и на съвременните медии. Дефиниране на основни термини и приложение на информационната теория-особености в медиите.
 2. Информационна, комуникационна, дигитална компетентност- институти и методология за анализ
 3. Нови информационни технологии/M2M, ML/ и влияние върху съвременната комуникация-ресурси и международен опит. Типове информационни системи и обекти
 4. Интернет на „обектите“ и роля на ИТ технологиите. Анализ на приложението на технологиите в европейската медийна и бизнес практика
 5. Базови информационни модели -особености и характеристики:К. Шанън, Н.Винер, Т.Б.Лий, Т. Нелсън, А.Тюринг, Р. Паск, Дж. Хандлер, Рейнголд
 6. Управление на знанието /knowledge management/ - информационни, технологични и мобилни приложения. Общи дефиниции за управление на знанието от гледна точка на мениджмънта, информационната наука и кибернетиката
 7. Семантични технологии и техните информационни характеристики- приложение в Европейската практика
 8. Информационен анализ на уеб сайтове, ИТ приложения
 9. Методика за анализ на информационните модели-структура на Интернет архитектурата, Big data
 10. Европейска програми Digital Agenda 2020 и портал на ЕС-информационни ефекти
 11. Мрежова комуникация- същност, дизайн, структури. Характеристика на формалните и неформалните информационни системи. Дифузия на иновациите- информационен модел на Роджър.
 12. Управление на съдържанието на модерните медии/ методи, подходи, интерактивни елементи/.
 13. Мобилни приложения и информационни технологии-най-добрите практики
 14. Портал на ЕС – методи за търсене на информация, свързана с усвояване на знание и ориентации, относно модерните комуникации и медии
 15. Методи и модели за трансфер на знание- базови елементи на информационни проекти

Литература по темите:

Интерактивни стратегически комуникации. Изд.НБУ, 2012г.

Стратегически комуникации и управление на знанието, е-книга, изд. НБУ, 2009г

Стратегически комуникационен мениджмънт, изд. Сиела, 2005г.

Годишник на Департамент по масови комуникации. Нов Български университет. 2012-2016, е-издания.

Списание “Наука” изд. СУБ, бр.4/2006; бр3/2004; бр.5/2002

Claude E. Shannon, Warren Weaver. The Mathematical Theory of Communication. University of Illinois Press, 1949.

Thomas, Joy A. (2006). Elements of information theory (2nd ed.). New York: Wiley-Inter-science.

World Scientific, 2014.

Castells M. Communication Power. Oxford University Press. 2011.

Vaisbord S. Communication: a Post-Discipline. Polity Press. 2019.

Hunter B. The Power Of KM: Harnessing The Extraordinary Value Of Knowledge Management. Spirit Rising Productions. 2016.

www.melcrum.com;

www.iabc.com;

Communication World/Magazine of Communication Management,

published by IABC; issued 2010-2016.

Средства за оценяване: