PMCB301 Онлайн комуникации

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа, които представляват различни форми на учебна натовареност:

• Запознаване с основните понятия в разглежданата сфера. Разглеждане на комуникационни модели и тяхната промяна след появата на онлайн средата. – 18 часа;

• Дискусионен форум, в който студентите следва да приложат познанията си в областта на онлайн медиите – 4 часа;

• Практически занимания – “Социализиране на организациите”. Анализ на организации и тяхната комуникация в онлайн среда. Упражнения в рамките на 8 часа;

Формирането на оценката е комплексно. От една страна се проверяват теоретичните познания и подготовка на студентите чрез писмени задачи. От друга – активността и качеството на участие в дискусионния форум. Основните критерии за оценката са:

• Способността за критичен анализ на съществуващите промени след появата на онлайн средата;

• Познания за спецификите на онлайн средата;

• Практически умения за работа в сферата на оналайн комуникациите;

• Умения за анализиране на успешните примери и прилагане в практиката на добри комуникационни практики.

прочети още
Журналистика

Преподавател(и):

гл. ас. Десислава Данкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните промени след появата на онлайн средата

• Спецификата на онлайн комуникацията

• Тенденциите за развитие на онлайн медиите

2) могат:

• Да прилагат познанията си по онлайн комуникация в разработването на различни комуникационни планове.

• Да прилагат знанията си за онлайн комуникация в различни сфери като изкуство, политика, журналистика, бизнес.

• Да разработват различни комуникационни планове за различните онлайн медии


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Основни понятия. Комуникация. Еволюция на понятието
 2. Основни понятия “Публичност”. Промяна на публичната среда
 3. Публично пространство онлайн
 4. Комуникационни модели и тяхното адаптиране към онлайн средата
 5. Онлайн медии – история, специфика и характеристики
 6. Социалните медии - специфика на различните платформи и примери за успешна комуникация в тях
 7. Разказването на истории като инструмент за комуникация в онлайн среда
 8. Дискусия върху процеса на работа по проектите, които студентите имат като текуща задача
 9. Гост-лектор. Специфики на онлайн комуникацията в българската практика
 10. Хиперсоциалност
 11. Хиперсоциалните организации и техните комуникации в онлайн средата
 12. Гост-лектор. Специфики на онлайн комуникацията в българската практика
 13. Представяне на реализираните проекти през семестъра
 14. Представяне на реализираните проекти през семестъра
 15. Представяне на реализираните проекти през семестъра

Литература по темите:

1. Брекенридж, Диърдри. Нови медии, нови средства, нова комуникация. С.: Сиела, 2009

2. Маринов, Руси. Интерактивни комуникации- стратегии и знание. С.: Нов български университет, 2011

3. Скот, Дейвид. Новите правила в маркетинга и в ПР. С.: РОЙ Комюникейшън ,2009

4. Солис, Брайън. Новият бизнес модел. С.:Рой Комюникейшън, 2015

Средства за оценяване:

1. Курсова работа

2. Участие в упражнения

3. Анализ