GENB004B Електроника

Анотация:

Курсът дава на студентите понятия, факти и реалии за съвременните електронни с eлементи и прибори.

• Описват се специфичните мерни единици в електрониката, на устройствата и основните видове корпуси на полупроводникови прибори.

• Дават се основни сведения за интегралните схеми.

• Изучават се основните видове цифрови интегрални схеми, ползвани в компютрите.

• Описват се основните видове памети.

• Дават се първоначални сведения за конструкцията на електронни устройства и за начините на свързването им.

• Разглеждат се основните видове галванични батерии и акумулатори за захранване на преносими устройства.

• Дават се основни сведения за оптоелектониката.

• Разглеждат се принципите на действие и приложенията на основните видове дисплеи.

• Изучават се основните въпроси за оптичните дискове.

• Дават се основни сведения за светодиодното осветление.

• Изяснява се същността на интерфейсите.

• Разглежда се същността на интерфейсите USB.

• Провеждат се практически и семинарни занятия, използват се учебни филми и демонстрации за по-добро усвояване на лекционния материал и създаване на практически умения.

• Студентите разработват самостоятелна работа - анотация, резюме, реферат, курсова работа или презентация по избрана тема.

прочети още
Информационни технологии

Преподавател(и):

гл. ас. Тереза Стефанова  д-р
доц. Ясен Горбунов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• специфичните мерни единици, свързването на електронни устройства и корпусите на полупроводникови прибори;

• принципа на действие на основните електронни елементи;

• структурата, действието и основните параметри на галваничните елементи и батерии, и на акумулаторите за захранване на преносими апаратури;

• принципа на оптоелектрониката и използваните в нея елементи;

• действието и характерните приложения на течнокристалните дисплеи;

• действието и характерните приложения на светодиодните индикатори;

• действието и характерните приложения на органичните дисплеи;

• принципът на работа на оптичните дискове и техните разновидности;

• принципът на светодиодното осветление, неговите особености и използвани прибори за осъществяването му;

• същността на интерфейсите;

• действието на интерфейсите USB.

2) могат:

• да разбират свързването на електронните устройства и вида на ползваните в тях електронни елементи и прибори;

• да ползват правилно галванични батерии и акумулатори;

• да разбират действието на основните оптоелектронни елементи;

• да обясняват действието на дисплеите;

• да ползват успешно приборите за създаване и приемане на звук;

• да ползват успешно различните видове оптични дискове;

• да ползват различни прибори и устройства за светодиодно осветление;

• да се ориентират в работата с интерфейси;

• да имат практически умения за писане на анотации, резюмета, реферати и курсови работи;

• да правят презентации на самостоятелно подготвен текст по зададена тема.
Предварителни изисквания:
• Познания по физика от средното образование

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• http://moodle.nbu.bg курс GENB004В Електроника (лекции и практически занятия).

• Куцаров, С. И. Основи на електронните схеми, Том 1. Увод в електрониката. София: Изд. на НБУ, 2009.

• Куцаров, С. И. Основи на електронните схеми, Том 2. Цифрови интегрални схеми. София: Изд. на НБУ, 2010.

• Куцаров, С. И. Основи на електронните схеми, Том 4. Специализирана електроника в телекомуникациите. София: Изд. на НБУ, 2011.

• Куцаров, С. И. USB. София: Изд. на НБУ, 2016.

Средства за оценяване:

ЕКУЩО ОЦЕНЯВАНЕ:

1) ТЕСТОВЕ - 65%

2) ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ (анотация, реферат, курсова работа, курсова работа с презентация) - 35%

ФИНАЛЕН ИЗПИТ:

1) ПИСМЕН ИЗПИТ - ТЕСТ - 65%

2) ПРЕДВАРИТЕЛНО ПОДГОТВЕНА ПИСМЕНА РАБОТА - 35%.

УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО СТУДЕНТ МОЖЕ ДА СЕ ОСВОБОДИ ОТ ФИНАЛЕН ИЗПИТ ИЛИ ОТ ЧАСТ ОТ ФИНАЛНИЯ ИЗПИТ:

Текущо оценяване – при текуща оценка от даден семестър 3.00 или повече студентът има право да не полага изпит върху материала от този семестър, но може да го направи, ако желае повишаване на успеха си.