CSCB030 Линейна алгебра и геометрия със система за символно смятане

Анотация:

Курсът запознава студентите с основни принципи и факти за работа със системата Mathematica. Разширяват се знанията на студентите по линейна алгебра и аналитична геометрия, като се използват възможностите на системата Mathematica.. Изграждат се умения, които са необходими при решаването на практически задачи с методите на символното смятане.

прочети още
Информационни технологии

Преподавател(и):

доц. Димитър Атанасов  д-р
 Невяна Георгиева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните възможности за символно смятане със системата “Mathematica”

• метрични операции с вектори

• метод на Грам – Шмид

• линейна зависимост и линейна независимост на системи от вектори

• минори и присъединена матрица

• различни методи за намиране ранга на матрица

• собствени вектори и собствени числа на матрица

• основните приложения на квадратичните форми

• прави линии в равнината

• класификация на линиите от втора степен

• прави и равнини в пространството

• класификация на повърхнините от втора степен

2) могат със средствата на системата “Mathematica да:

• дефинират функции и да чертаят графики на функции

• решават задачи с комплексни числа

• извършват изчисления с вектори и матрици

• решават уравнения и системи линейни уравнения

• да скицират области в равнината и пространството

• определят вида и да чертаят линиите и повърхнините от втора степен

• решават практически задачи описвани с понятията от линейната алгебра и аналитичната геометрия като използват системата “Mathematica”.


Предварителни изисквания:
Студентите е необходимо да са изучавали „GENB 001 B Математика“ или да са запознати с начални понятия от курсовете по линейна алгебра и аналитичната геометрия, изучавани в университетите. Курсът може да се изучава и успоредно с „GENB 001 B Математика“.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Маринов М., Л. Линейна алгебра в примери и задачи. Деметра, С., 2004

2. Маринов М. Л. Матрично смятане с Mathematica. Издателство на НБУ, 2008

3. Gilbert Strang, "Linear Algebra and its Applications", Published by Saunders College Publishing.

4. James M. Van Verth, Lars M. Bishop. Essential Mathematics for Games and Interactive Applications: Programmer's Guide, 2004.

5. Site http://www.wolfram.com

Средства за оценяване:

Според желанието на студента окончателната оценка може да се формира по три начина:

чрез текущо оценяване; смесено оценяване и чрез финално оценяване.

Всеки студент трябва да реши и да защити успешно две Курсови работа.

По време на семестъра има две контролни работи и защити на курсовите работи.

Ако всяка една от оценките не е по-малка от среден (3) се формира оценка на текущия контрол. В този случай студентът може да не се яви на финалния изпит и получава окончателна оценка равна на текущия контрол.

Окончателната оценка може да се формира и чрез смесено оценяване. В този случай студентът се явява на контролна работа или на защита на курсова работа, които не са оценени през семестъра или са оценени със слаб 2.

Окончателната оценка може да се оформи само от финалния изпит по време на сесия. В този случай студентът решава задачи върху целия материал и защитава двете си курсови работи.