GENB002B Статистика

Анотация:

• Курсът разглежда основните понятия на статистиката и въвежда в базовите подходи за анализ на данни в поведенческите и социалните науки.

• Цел на курса: да даде на студентите концептуално разбиране на основните съвременни статистически понятия и подходи, използвани в поведенческите и социалните науки и да им даде практически умения за научно обоснована организация и обработка на данни.

прочети още
Информационни технологии

Преподавател(и):

доц. Димитър Атанасов  д-р
гл. ас. Слав Ангелов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• терминологията, която се използва от статистиката

• основните теоретични положения на статистическия подход при анализа на данни

• основните статистически методи и анализи.

• разликата между правилно и неправилно проведено статистическо изследване.

2) могат:

• да разпознават практическите ситуации, в които статистическите методи биха били полезни и уместни.

• да се ориентират в научната литература, която използва методите на статистиката.

• да прилагат базовите статистически анализи в практически задачи.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

[1] Kathy Chu. Elementary Statistics. http://cnx.org/content/col10966/1.4/: Rice University, Houston, Texas, 2013.

[2] James R. Lackritz Debra Olson Oltman. Statistics for business and economics. 311 / O-50. Pacific Grove: Brooks, 1990.

[3] Robert D. Mason Douglas A. Lind. Basic statistics for business and economics. 311 / L 75. Burr Ridge: Irwin, 1994.

[4] Jr. Frank E. Harrell. Regression Modeling Strategies: With Applications to Linear Models, Logistic and Ordinal Regression, and Survival Analysis. Heidelberg et al.: Springer, 2015.

[5] David Freedman. Statistical models : theory and practice. 311 / F 88. New York: Cambridge University Press, 2005.

[6] Frank H. Dietrich James T. McClave. Statistics. 311 / M 44. San Francisco: Dellen Pub. Co., London : Collier Macmillan, 1988.

[7] Michael Kutner John Neter William Wasserman. Applied linear statistical models : Regression, analysis of variance and experimental designs. 311 / N 46. Homewood: Irwin, 1985.

[8] Ramakant Khazanie. Elementary statistics in a world of applications. 51 / K 42. Glenview: Scott, Foresman/Little, Brown Higher Education, 1990.

3

[9] Harold O. Kiess. Statistical concepts for the behavioral sciences. 311 / K 43. Boston: Allyn and Bacon, 1989.

[10] Woolcott Smith Larry Gonick. The Cartoon Guide to Statistics. Harper Perennial, 1993.

[11] Kevin P. Murphy. Machine Learning: A Probabilistic Perspective. Massachusetts Institute of Technology, 2012.

[12] Paul Newbold. Statistic for business and economics. 311 / N 52. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1984.

[13] Audrey Haber Richard P. Runyon. Business statistics. 311 / 71793. Homewood: R.D. Irwin, 1982.

[14] Kenneth M. Rosenberg. Statistics for behavioral sciences. 311 / R 79. Dubuque: Wm. C. Brown, 1990.

[15] Paul Watters Sarah Boslaugh. Statistics in a Nutshell. O’Reilly Media, Inc., 2008.

[16] Ronald J. Wonnacott Thomas H. Wonnacott. Introductory statistics for business and economics. 311 / 71789. New York: Wiley, 1990.

[17] Barbara M. Beaver William Mendenhall Robert J. Beaver. Introduction to probability and statistics. 51 / M 55. Pacific Grove: Duxbury Press, 1999.

[18] Daniel B. Wright. Understanding statistics : an introduction for the social sciences. 311 / W 88. London: Thousand Oaks: Sage Publications, 1997.

[19] Р. Брук Лий Бари Коен. Основи на статистиката за социалните и поведенческите науки. 311 / К 739. София: Изток-Запад, 2013.

[20] Николай Янев Боян Димитров. Вероятности и статистика. 51 / Д 579. София: Софтех, 2007.

[21] Жозеф Теллалян Димитър Дамгалиев. Бизнесстатистика. 311 / Д 151. София: Нов български университет, 2006.

[22] Кр. Калинов. Статистически методи в поведенцеските и социални- те науки. NBU, 2013.

Средства за оценяване: