CITB302 Операционни системи

Анотация:

• Курсът дава задълбочени познания за съвременните операционните системи. Студентите се запознават с основните компоненти на операционните системи и принципите за разпределение и управление на компютърните ресурси като просецесор, памет, входно/изходни устройства, файлова система и др. Студентите получават познания за организацията на по-известни операционни системи като MS Windows, Unix и Linux. След завършване на курса, студентите ще са придобили теоретични познания за съвременните операционни системи, съчетани със важен практически опит и интуиция, базирани на илюстрираните примери и практически упражнения....

прочети още
Информационни технологии

Преподавател(и):

доц. Росица Голева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• След завършване на курса, студентите ще са придобили теоретични познания за съвременните операционни системи.

2) могат:

• Имат важен практически опит и интуиция, базирани на илюстрираните примери и практически упражнения. Това ще им позволи по-лесно и задълбочено да усвояват изучаването на работата с конкретни операционни системи, приложенията в тях и изучаване и работа с компютърни мрежи..


Предварителни изисквания:
Няма.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Лилян Николов. Операционни системи - Шесто издание. СИЕЛА софт енд паблишинг, София, 2009.

• Лилян Николов. Операционни системи – Трето преработено и допълнено издание. СИЕЛА софт енд паблишинг, София, 2001.

• Abraham Silberschatz, Peter Baer Galvin. Operating System Concepts – Fifth Edition. John Wilew & Sons, Inc., New York, Chichester, Weinheim, Brisbane, Singapore, Toronto, 1999.

Средства за оценяване:

Текущо оценяване:

1) Тест 1 - 50% (7-ма седмица)

2) Тест 2 - 50% (14-та семица)

or

Изпит:

1) Тест 1 - 50%.

2) Тест 2 - 50%.