CSCB008 Компютърни архитектури

Анотация:

Знанията и уменията придобити след изслушването на този учебен курс генерират предпоставки за многостранна реализация на студентите, както в традиционните инженерно-информационни сфери, така и в специализираните области на компютърната техника и информационните технологии.

Целта на учебната дисциплина е след завършване на курса, студентите да придобият знания за архитектурата на компютърните системи – използване на кеш-памети, виртуална организация на паметта, В/И системи, шинна организация на вътрешните комуникации, конвейрно изпълнение на инструкциите, RISС архитектури.

прочети още
Информационни технологии

Преподавател(и):

доц. Ясен Горбунов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: имат основни знания за архитектурата на компютърните системи – използване на кеш-памети, виртуална организация на паметта, В/И системи, шинна организация на вътрешните комуникации, конвейрно изпълнение на инструкциите, RISС архитектури.

2) могат: да ползват самостоятелно специализирана литература, свързана с модерните тенденции в развитието на компютърните системи.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Да познават аритметичните и логически основи на компютрите; да имат базови знания за организацията на изчислителния процес в компютрите;

• Да са преминали курсове по: Анализ и синтез на логически схеми, Цифрова схемотехника и Организация на компютъра.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна:

1. D. Harris, S. Harris, Digital Design and Computer Architecture, 2nd Ed., Morgan Kaufmann, 2013, ISBN 978-0-12-394424-5

2. W. Stallings, Computer Organization and Architecture, 11th Ed., Pearson, 2018, ISBN-13: 9780135188970

Допълнителна:

1. E. Stoilov, Computer architectures, NBU, 2008, ISBN 978-954-535-508-9

2. D. Patterson, J. Hennessy, Computer Organization and Design, 4th Ed.,

Morgan Kaufmann, 2009, ISBN 9780123747501