OOOK213 Северна Америка - история, култура и общество

Анотация:

Курсът изгражда когнитивна база за създаване на умението на студентите да разбират историческото развитие на изучаваните страни като част от развитието на културата в локален, регионален и световен мащаб. Използват се методи за съвременен прочит на историята в съпоставителен план с родната история, чието разбиране и творческо приложение е неразделна част от целите на програмата.

Курсът цели да създаде умения и нагласа у студентите да търсят и разбират исторически събития във връзка с културното развитие на изучаваните страни. Да ги подготви да съпоставят процеси и факти в глобални и локални рамки.

прочети още
Изкуствознание и артмениджмънт

Преподавател(и):

проф. Дияна Янкова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основни факти от социалното и културното развитие на изучаваните страни;

• причините за конвергетните и дивергентни процеси в изграждането на нациите ;

• как различните исторически събития са допринесли за разлика в светоусещането при отделните нации.

2) могат:

• да анализират процеси от културната история;

• да съпоставят историята и културата на родната си страна с тези на изучаваните;

• да определят ролята на историческите процеси при формиране на националните и културните особености.


Предварителни изисквания:
• Няма предварителни изисквания

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

• Brogger F., Breidlid A., Gulliksen O., Sirevag T. (1992). American Culture. An Anthology of Civilization Texts. Routledge, London.

• Earle, R. & Wirth, J. (1995). Identities in North America: The Search for Community. Stanford University Press.

• Morton, D. (2001). A Short History of Canada. McClelland & Stewart.

• Rieder, J. & Steinlight, S. (eds.). (2003). The Fractious Nation?: Unity and Division in Contemporary American Life, University of California Press.

• Thomas, D. (ed.). (2000). Canada and the United States: Differences that Count. Broadview Press.

Средства за оценяване:

РЕФЕРАТ- ПИСМЕНА РАБОТА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ДИСКУСИЯ

АНАЛИЗ

РЕЗЮМЕ НА СТАТИЯ