CINB301 Визуална антропология

Анотация:

• Курсът е практически. Целта е да представи визуалната антропология като междинно поле между науката и изкуството, между изследването и творчеството, между антропологията и киното, между познанието и визуалния образ. Въведени са факти, понятия и термини, свързани с развитието на визуалната антропология. Обръща се внимание на динамиката на гледни точки към изучаването на културите и обществата, както и на техническите иновации във времето. Представят се и етични въпроси - как присъствието на човека, който изседва и заснема влияе върху общуването с другите, срещата между "различните" как влияе върху начините им на живот и т.н.

• Курсът запознава с основни понятия за използването на аудиовизуалното като инструмент, който запечатва, отразява или обяснява културни различия: обективът като външен наблюдател, обективът като регистратор, обективът като водещ разказа и др. Въведени са основни имена и направления в изследването чрез образи и тяхната интерпретацията.

• Подходите във визуалната антропология са представени чрез отношенията между човека, който създава изображението и местните общности, персонажи, обект на изображение. Курсът обхваща занимания с класически етнографски филми, работа с експозиции, фоторепортажи и др.

прочети още
Кино и телевизия

Преподавател(и):

проф. Васил Гарнизов  д-р
доц. Ирена Бокова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основни понятия, термини и подходи във визуалната антропология;

• основни направления в употребите на фотографията и филма за разбиране на култури;.

2) могат:

• да описват и представят културни реалии с инструментариума на визуалната антропология;

• да избират и да прилагат адекватни подходи и гледни точки при описване и представяне на културни реалии чрез визуални образи.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

Барт, Р. 2001 Camera Lucida. Записки за Фотографията., София, Агата-A.

Бокова, И. 1996 Празникът в образ и звук. Български фолклор кн.5-6, 19-23

Гарнизов, В. Група на терен, терен в групата. Екипът като инструмент в теренното антропологическо изследване. – В: Антропологични изследвания. Т. 4. С., НБУ, 2003, 171 – 192.

Галини, Кл. 1998 Фотографията - ритуалният посредник. В: Български фолклор кн. 4, 89 - 94

Ганева-Райчева, В., И. Бокова. 1997 Автобиографичният разказ в слово и визия. В:Български фолклор кн. 5-6, 28-47

Деянов, Д. 2002. Седмичните кинопрегледи: новини от миналото (тезиси към едно бъдещо изследване). В: Социологически проблеми, кн. 3-4.

Дичев И., 2002. От принадлежност към идентичност: Политики на образа, София: ИК "Лик".

Иванова, М. 1997 Графитите като „медия" В: Български фолклор кн. 5-6, 104-112

Минева, М. 2003. Разкази за и образи на социалистическото потребление (изследване на визуалното конструиране на консумативната култура през 60-те години в България. В:Социологически проблеми 1-2:143 - 165.

Минева, М. 2005. Местата на града или опит върху социалистическите репрезентации на София през 60-те години. В: Социологически проблеми 1-2:34-53.

Попеску, Й. 1999 Двусмислие и власт. Етно-фотографско експониране. В: Български фолклор кн.1-2, 142-144

ДРУГИ

Asch, Timothy 1971 « Ethnographic Film Production »,Film Comment 26 : 40-42.

Asch, Timothy, John Marshall & Peter Spier 1973 « Ethnographic Film : Structure and

Function », Annual Review of Anthropology 2 :179-187.

A Handbook for Making Documentary and Ethnographic Films and Videos. Berkeley, University of California Press.

Bromhead, Toni de 1996 Looking Two Ways. DocumentaryFilm’s Relationship With Reality and Cinema. Hojbjerg, Intervention Press.

Devereaux, Leslie & Roger Hillman, eds, Fields of Vision.Essays in Film Studies, Visual Anthropology,and Photography. Berkeley, University of California Press : 311-325.

Ditchev, Ivaylo, Gilles Rouet. La photographie – mythe global et usage local. L’Harmattan, 2012, Paris.

Jean Rouch : une retrospective. Paris, Ministere des relations exterieures-CNRS : 7-29.

Henley, Paul 2007 « Beyond the Burden of the Real : Anthropological Reflections on the Technique of “a masterful cutter” », in Ilisa Barbash & Lucien Taylor, eds, The Cinema of Robert Gardner. Oxford, Berg : 33-57.

Morin, Edgar 2003 « Chronicle of a Film », in Steven Feld, ed., Cine-Ethnography. Minneapolis-

London, University of Minnesota Press :229-265. [1re ed. en anglais, in Studies in

Visual Communication, 1988, 11(1) : 4-29. Trad. en franc. : Chronique d’un ete, Paris, Interspectacles, Domaine Cinema, 1962].

Електронни ресурси: библиотека на НБУ - Central and Eastern European Library (CEEOL)

Интернет ресурси

Средства за оценяване:

Текущото оценяване се формира въз основа на разработване на три задачи и участие в семинар: примерно задание „Съвременни ритуали през обектива (сватба, спортно събитие, политическо събитие и др.)“; „Конструиране на различията - визуализация в медиите “ и др.