GENB026 Човешката култура

Анотация:

АНОТАЦИЯ НА КУРСА:В курса GENB026 ще бъде изучавана културата на човека като тип дейност /умение/: 1. – устна /фолклорна/ култура и 2. – книжовна /не-фолклорна/ култура. Ще бъдат изучавани проявленията на културата на човека – словото, музиката и кинетиката; словесните, музикалните и кинетичните образи; архетипни образи и тяхното осъзнаване от днешните ни разбирания за културна имунизация.

От фолклорната класика ще бъде застъпено изучаването на умението на човека да подрежда живеенето си – календарно-обредни и семейно-обредни практки. Умението на човека да подрежда живеенето си чрез словото – вълшебните приказки, чрез музицирането и кинетиката – умението да подрежда телестното в пространството – ходенето, хората и ръчениците. Ще бъдат изучени такива проявления на културата на човека като етностереотипите и тяхната метафоричност и, разбира се, паремиите и въобще наративността ...

• От книжовната /не-фолклорната/ култура ще се наблегне на християнската цивилизаця отпреди индустриализацията – образите на «тъмнто» Средновековие с неговите категории за подредба на живеенето – милосърдие, грях, Дама на сърцето и др., Ренесансът ще бъде видян през образите в творбите на У. Шекспир, Чосър, Бокачио и Фр. Рабле. Романтизмът ще бъде почувстван чрез образите в творбите на Дюма – баща и син, Дж. Верди, П. Чайковски, а «модерните времена» чрез творчеството на Л. Карол.

прочети още
Кино и телевизия

Преподавател(и):

гл. ас. Любомира Вълчева-Нъндлол  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: що е човешка култура – фолклорна и не-фолклорна и проявленията им – образите на словото, на музиката и кинетиката.

2) могат: да оразличават фолклорната от не-фолклорната култура и техните проявления – словото /устно и книжовно/, музиката /народна и не-народна/ и кинетиката / хоро, ръченица и танци, балет/.Ще могат да оразличават изкуството като превърната форма на труд от любителското изкуство /художествената самодейност/ .


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Кенет Кларк. Цивилизацията. С., 1998

Л. Карол. Алиса в огледалния свят. С., 2009

Средства за оценяване:

ТЕКУЩО ОЦЕНЯВАНЕ:

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР* ВТОРИ СЕМЕСТЪР

УЧАСТИЕ В ПРАКТИЧЕСКИТЕ ЗАНИМАНИЯ A 50 % D 50 %

ПИСМЕНИ РАБОТИ (анотация, резюме, реферат, курсова работа, презентация и др.) B 25 % e 25%

ТЕСТОВЕ C 25 % f 25%

ФИНАЛЕН ИЗПИТ :

ПИСМЕН ИЗПИТ: s % ПРЕДВАРИТЕЛНО ПОДГОТВЕНА ПИСМЕНА РАБОТА: t 50 % УСТЕН ИЗПИТ: u 25% ТЕКУЩА ОЦЕНКА: v 25%