GENB088 Идеи в кинообрази

Анотация:

Лекционният курс представя развитието на базисни философски, социални и обществени идеи чрез универсалния език на киното. Усвояването на познания за човека, изкуствата, науката, историята, модерното общество ще минава през различни филмови интерпретации по темите. Целта е студентите да могат да използват натрупаните екранни познания и киноанализи както при изграждане на общата картина на света, така и в специфичната професионална сфера.

На базата на основни познания за съдържанието на някои важни философски понятия студентите трябва да се научат да прилагат тези понятия при тълкуването на филмови съдържания. Образователната цел е те да придобият умението да се движат свободно между езика на кинообразите и този на абстрактните понятия, осмисляйки образите в светлината на философски идеи и разпознавайки такива идеи в образния свят на киното. Това би трябвало да допринесе за развиването на тяхната култура на зрители, способни да се отнасят към феномените на киното самостоятелно и с разбиране на тяхната сложност и многозначност.

прочети още
Социология

Преподавател(и):

проф. Христо Тодоров  д-р
проф. Петя Александрова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• азбуката на филмовия език

• възможностите чрез киното да се изразяват философски, социални, правни, икономически и естетически идеи

• съвременните филмови модели и екранни теории и тяхното приложение в практиката на боравене с образи;

• в какви контексти и как се употребяват някои основни философски понятия.

2) могат:

• да боравят с готови екранни образи

• да различават фигури, епохи, жанрове, видове кино

• да разпознават филмови похвати при дейности, на пръв поглед отдалечени от киното (хуманитарни, социални, обществени, политически и правни науки)

• да свързват киното с останалите изкуства и обществения живот

• да се движат свободно между езика на кинообразите и този на абстрактните понятия

• да се отнасят към феномените на киното самостоятелно и с разбиране на тяхната сложност и многозначност.


Предварителни изисквания:
• Интерес към философията чрез киното

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Киното като социален феномен. Поява – технически, естетически и социални предпоставки. Исторически форми на разпространение и на усвояване. Кино и история. Национални идеи в развитие
 2. Смисълът на монтажа и видове монтаж. Монтажни теории. Движението. Първо текущо оценяване (монтажът на Кулешов)
 3. Възможности на изразяване на идеи чрез затворените пространства
 4. Възможности на изразяване на идеи чрез отворените пространства
 5. Киното на XXI век - естетически тенденции и технологични предизвикателства. Значението на филмовите архиви
 6. Кино и условност, кино и метафори - авторското кино.
 7. Доверие в действителността и доверие в образа. Италиански неореализъм и Френска нова вълна
 8. Различното като естетика кино – с пример японско или корейско.
 9. Всекидневен език, език на философията, език на киното.
 10. Идеята за времето. Философски концепции за времето. Време, памет и личност в “Мементо“ (Кристофър Нолан, 2000)
 11. Идеята за истината. Основни теории за истината. Истина и илюзия в „Мълхоланд драйв“ (Дейвид Линч, 2001)
 12. Идеята за справедливост. Основни концепции за справедливостта във философията. Право, справедливост, наказание: „Дванадесет разгневени мъже“ (Сидни Лъмет 1957)
 13. Що е морал? Добро и зло – основни категории на морала. Морални дилеми: „Изборът на Софи“ (Алън Пакула, 1982)
 14. Понятието „вина“. Концепции за вината. Престъпление, вина и наказание: „Камерата“ (Джеймс Фоли, 1996)
 15. Разпознаване на философски проблем и/или концепция в откъс от филм.
 16. Кино и история. Национални идеи в развитие
 17. Кино и политика. Пропаганда чрез кино
 18. Изграждане на филмов портрет
 19. Модели и идентичности в българското кино
 20. Естетическият канон. Чарли Чаплин.
 21. Жанрове в киното. Есето като жанр.
 22. Документални теории и техники. Приложението им днес. Дзига Вертов.
 23. Смесване на игрално, документално и анимационно кино. Жанрова и мултимедийна хибридност. Манифести - Догма 95
 24. Идеята за властта. Концепции за властта. Власт и господство: „Господар и командир“ (Питър Уиър 2003)
 25. Идеята за историческа истина. Документалното кино в търсене на историческите факти: „Сърцето умира последно“ (Малина Петрова, 1991
 26. Идеята за политическа коректност. Достойнство, унижение, срам: „Скрити белези“ (Робърт Бентън, 2003)
 27. Хуманизъм и гражданска доблест: „Списъкът на Шиндлер“ (Стивън Спилбърг, 1993)
 28. Идеята за образование. Училището и формирането на личността: „Вчера“ (Иван Андонов, 1987)
 29. Що е абсурд? Представяне на абсурда: „Преброяване на дивите зайци“ (Едуард Захариев, 1973)
 30. Що е абсурд? Представяне на абсурда: „Преброяване на дивите зайци“ (Едуард Захариев, 1973)

Литература по темите:

• Из историята на филмовата мисъл. Сборник, 1 и 2, Наука и изкуство, 1986-88 г.

• Айзенщайн, Сергей. "Монтажът", Изток-Запад, 2012

• Бергман, Ингмар. „Латерна магика“, изд. „Колибри“ София 2018.

• Бунюел, Луис. „Последен дъх“, изд. „Колибри“ София 2010.

• Дзефирели, Франко. „Автобиография“, изд. „Колибри“ София 2012.

• Крумов, Красимир. "Поетика на киното", Агата-А, 2012.

• Манолов, Калин (съст.) „Либерализмът. Идеи за свободно общество“, изд. на НБУ София 2007.

• Нейгъл, Томас. „Какво значи всичко това“, изд. на НБУ София 2012.

• Попов, Здравко, Цочо Бояджиев (съст.) „Идеята за времето. Антология“, изд. „Наука и изкуство“ София 1985.

• Сивилов, Любен (съст.) „Теории за истината“, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ София 1992.

• Тарковски, Андрей. „Уловеното време“, изд. „Колибри“ София 2019.

• Тодорова, Волга, Илона Томова, Кирил Нешев (съст.) „Антология по етика“ т. 1, част 2, изд. „Наука и изкуство“ София 1989.

• Университетски речник – основни понятия, статии „Власт“, „Господство“, „Диктатура“, „Достойнство“, „Добро“, „История“, „Либерализъм“, „Морал“, „Образование“, „Отговорност“, „Памет“, „Политика“, „Свобода“, „Справедливост“, „Факт“, „Хуманизъм“. Свободен достъп на: https://nbu-rechnik.nbu.bg/

• Bordwell, David; Thomson, Kristin. Film art an Introduction. University of Wisconsin, 2008

• McCarthy, Kevin. A Portrait of the Visual Arts: Meeting the Challenges of a New Era. Rand Corporation, 2005.

• Cavell, S.: “The world viewed. Reflections on the ontology of film”, Harvard University Press 1979.

• Livingstone, P., Plantinga, C. “The Routledge companion to philosophy and film”, 2009.

• Mulhall, S. “On film”, Routledge 2008.

• Read, R. “Film as philosophy”, Palgrave Macmillan 2005.

• Sinnebrink, R. “New Philosophies of Film. Thinking Images”, NY 2011.