HISB320D История и археология на Византия

Анотация:

• Семинарните и дискусионни форми в курса целят да запознаят студентите с историческата литература и да могат да анализират писмени извори, да разграничават основните концепции и тези на отделните автори и археологически школи.

• Част от курса е посветена на материалните аспекти на византийската култура, които са обект на изследване чрез методите на археологията. Съвременната византинистика разпознава три базови региона на византийската археология, от които територията на съвременна България заема първостепенно място.

• Курсът цели да запознае студентите с основите на политическото, религиозно и културно развитие, политическата идеология, държавните институции на Византия.

• Да представи византийското общество и държава като най-важния посредник при пренасянето на класическите ценности и култура в новия европейски свят.

• Да запознае студентите с основните археологически открития и най-новите достижения на археологията на територията, принадлежала на. Византия.

• Да представи основните културно-исторически ценности и културното наследство.

прочети още
История и археология ДО

Преподавател(и):

проф. Цветанка Чолова  д-р
доц. Боян Думанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Притежават задълбочени знания за Византийската империя и нейното мястото и значение в европейската. Влиянието на византийския политически модел, политическа идеология, институции върху европейските държави.

• Познават основните археологически открития и паметници на културно-историческото наследство на Византия.

2) могат:

• Могат да анализират писмени извори, познават историческата литература,

• Разграничават основните концепции и тези на отделните автори и археологически школи.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Aладжов, А. Византийският град и българите VII-IX век (по археологически данни). С. 2010

Ангелов, Д. Византия. Възход и залез на една империя,С.,1991

Бакалов, Г. Византия. Културно-политически очерци,С.,1993, 2000

Божилов,И. и др. Византийските василевси. С.1997

Божилов, И. Византиският свят. С., 2009

Дагрон, Ж. Императорът и свещеникът. Етюд върху византийския «цезаропапизъм». С., 2008

Дил,Ш. и А. Рамбо. Византия. Културно-политически очерци. С.,1930 2-ро изд.С.,1992

Дуйчев, И. Византия и славянския свят, С.,1998

Каждан, А.П., А. Уортън Епстейн Византийската култура ХІ-ХІІ в. Промени и тенденции. С. 2001

Культура Византии, Т. II, М.,1989

Литаврин , Г.Г. Как са живели византийците.С.1984

Оболенски, Д. Византийската общност.Източна Европа 500-1453 г. С.,2001

Острогорски, Г. История на Византийската държава, С., 1998

Томов, Т. Византия - позната и непозната. С.,Изд.Планета, Нов български университет, 2014

Хунгер, Х. Империя на ново средище.Християнският дух на византийската култура. С.,2000

Успенски, Ф. История на Византийската империя, Т. I, II, С., 2001-3

Ahrweiler, E. L'Empire byzantin. Formation, evolution, decadence, Paris, 1972

Bauer, Fr. A. (Hrsg.) Byzanz. Das Licht aus dem Osten. Kult und Alltag im Byzantinischen Reich vom 4. Bis 15. Jahrhundert. Mainz, 2001.

Bauer, Fr. A. (Hrsg.) Visualisierungen von Herrschaft. Fruhmittelalterliche Residenzen. Gestalt und Zeremoniell. BYZAS 5. Istanbul, 2006.

Belke, Kl., Fr. Hild, Jh. Koder, P. Soustal (Hrsgs.) Byzanz als Raum. Zu Methoden und Inhalten der historischen Gergraphie des Ostlichen Mittelmeerraumes. Wien, 2000.

Bryer, A. The Byzantine Monuments and Topography of the Pontos. Washington, 1985.

Peoples and Settlement in Anatolia and the Caucasus. 800-1900. London, 1988.

Browning, R. The Byzantine Empire, L., 1980

Dalton, O. M. Byzantine Art and Archaeology. London, 1911.

Downey, G. A History of Antioch in Syria. Princeton, 1961.

Evans, H. C., W. D. Wixom (Eds.) The Glory of Byzantium. Art and Culture of the Middle Byzantine Era A.D. 843-1261. Yale, 2000.

Foss, C. Ephesus after Antiquity. A late Antique, Byzantine and Turkish City. Cambridge, 1980.

Survey of Medieval Castles of Anatolia. I: Kutahya. British Archaeological Reports. International Series 261. Oxford, 1985.

------Nicomedia and Constantinople. - In: C. Mango, G. Dagron (Eds.) Constantinople and its Hinterland. Papers from the Twenty-seventh Spring Symposium of Byzantine Studies, Oxford, April 1993. Socity for promotion of Byzantine Studies, Publications 3. Cambridge, 1995, 181-190.

------Survey of Medieval Castles of Anatolia. II: Nicomedia. Oxford, 1996.

------Cities, Fortresses and Villages of Byzantine Asia Minor. Aldershot, 1996.

Haldon, J.F. Strategies of defence, problems of security: the garrisons of Constantinople in the middle Byzantine period. – In: In: C. Mango, G. Dagron (Eds.) Constantinople and its Hinterland. Papers from the Twenty-seventh Spring Symposium of Byzantine Studies, Oxford, April 1993. Society for promotion of Byzantine Studies, Publications 3. Cambridge, 1995, 143-155.

Harvey, A. Economic expansion in the Byzantine Empire, 900-1200. Cambridge, 1989

Hendy, M. Studies in the Byzantine Monetary Economy c. 300–1450. Cambridge, 1985

Kaegi, W. E. Some Thoughts on Byzantine Military Strategy. Brookline, 1983.

Kocabas, U. (Ed.) Istanbul Archaeological Museums. Proceedings of the 1st Symposium on Marmara-Metro Salvage Excavations 5th-6th May 2008. Istanbul, 2010.

Kollias, T. G. Byzantinische Waffen: ein Beitrag zur byzantinischen Waffenkunde von den Anfangen bis zur lateinischen Eroberung, Vienna, 1988.

Krautkeimer, R. Early Christian and Byzantine Architecture. Harmondworth, 1986

Laiou, A. E. (Еd.) The Economic History of Byzantium: From the Seventh through the Fifteenth Century. Washington, 2002.

Magdalino, P. Medieval Constantinople. – In: Constantinople Medievale. Etudes sur l’evolution des structures urbaines. Paris, 1996, 7-117.

-------Aristocratic oikoi in the tenth and eleventh regions of Constantinople. – In: Nevra Necipoglu (Ed.) Byzantine Costantinople: Monuments, topography and everyday life. Leiden, 2001, 53-69.

Mango, C. Byzantium. The Empire of New Rome. Lnd., 1980

Mundell Mango, M. (Ed.) Byzantine Trade, 4th-12th centuries. The Archaeology of Local, Regional and International Excahnge. Papers of the thirty-eight Spring Symposium of Byzantine Studies, St John’s College, University of Oxford, March 2004. Burlington, 2009.

Mason, R. B., M. Mundell Mango Glazed “Tiles of Nicomedia” in Bithynia, Constantinople and elsewhere. - In: C. Mango, G. Dagron (Eds.) Constantinople and its Hinterland. Papers from the Twenty-seventh Spring Symposium of Byzantine Studies, Oxford, April 1993. Socity for promotion of Byzantine Studies, Publications 3. Cambridge, 1995.

Meyer-Plath, B., A. M. Schneider Die Landmauer von Konstantinopel. Aufnahme, Beschreibung und Geschichte. Berlin, 1943.

Muller-Wiener, W. Bildlexikon zur Topographie Istanbuls. Tubingen, 1977.

Niewohner, Ph. Byzantinische Stadtmauern in Anatolien. Vom Statussymbol zum Bollwerk gegen die Araber. – BYZAS 10, 2010, 239-260.

Papanikola-Bakirtzi, D. Byzantine Glazed Ceramics. The Art od Sgraffito. Athens, 1999.

Rosser, J.H. A Research Strategy for Byzantine Archaeology. – Etudes Byzantines 6, 1979, 152-166.

Ruggieri, S. J. Byzantine Religious Architecture (582-867): Its History and Structual Elements. Rome, 1991.

Sanders, G., I. K. Whitbread Central Places and Major Roads in the Peloponnese. -

BSA 85 (1990): 348–49,

Schneider, A.M. Die Blachernen. – Oriens 4.1, 1951, 82-120

Scranton, R. L. Mediaeval Architecture in the Central Area of Corinth. Corinth XVI. Princeton, 1957

Tabula Imperii Byzantini. Vienna, 1976-.

Teal, J. The Grain Supply of the Byzantine Empire, 330-1025. – Dumbarton Oaks Papers 13, 1959, 87-139

Средства за оценяване:

Тест

Реферат