ARHB022D Интердисциплинарни изследвания в археологията

Анотация:

• Археометричните изследвания предлагат едни от малкото възможности за формулиране и оценка на чисто хуманитарните аспекти на работата на археолога по реконструкцията на миналото посредством емпирични изследвания. Те са свързани с познаването на методиката и бурното развитие на възможностите на редица природни науки като геология, биология, физика, химия, а напоследък и все повече с приложението на компютърни технологии.

• Част от тези изследвания ще могат да бъдат провеждани в Лабораторията по Археометрия и Експериментална Археология към НБУ, а други в партньорските й институции в България и в чужбина. Затова и основната цел на курса, провеждан в четвъртата година, ще бъде да даде представа на студентите за възможностите за изследователска дейност, които ще им бъдат предоставени на разположение за подготовката на магистърските им тези.

• В същото време, открития достъп до аналитичната апаратура в Лабораторията по Археометрия и Експериментална Археология по време на семинарните занятия, ще им предостави възможност за непосредствено запознаване с възможностите за практическа реализация на теоретичните им знания.

прочети още
История и археология ДО

Преподавател(и):

гл. ас. Живко Узунов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: към какви специалисти да се обръщат при нужда и възможност за провеждане на археометрични изследвания; познават техническите възможности за лабораторен анализ на археологически находки и теоретичните ограничения на тяхната интерпретация.

2) могат: да планират комплексен анализ на движими и недвижими археологически паметници в полеви, както и в лабораторни условия. Тези познания могат да им послужат и при подготвянето на магистърски тези и дисертации.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение. Интердисциплинарни методи в археологията. Възникване и история.
 2. Археология и датиране. Лабораторни методи. Възникване, развитие и тенденции.
 3. Археология на ландшафта. Перспективи при използването на географски методи в археологията.
 4. Географски информационни системи и приложението им в Археологията. Пространствен анализ.
 5. Дистанционни методи в археологията. Използване на въздушни заснемания. LiDAR, инфрачервено заснемане.
 6. Археометалургия. Древен рудодобив и преработка на метал. Методи за установяването им.
 7. Лабораторни методи за анализ на керамика и стъкло.
 8. Палеоклиматични реконструкции и използването им в Археологията
 9. Археоботанични изследвания и приложението им в археологията при реконструкцията на околната среда, икономиката и диетата на древни общества.
 10. Триизмерни реконструкции на културни ценности.
 11. Дигитализация и популяризиране на културното наследство

Литература по темите:

Ulrich Leute. Archaeometry.Weinheim; New York

Renfrew C. 1991.Archaeology. Methods and Practice.Thames and Hudson.

И.Гацов/съставител/. 1994. Началото. Инфопрес. София, 1994.

И.Гацов/съставител/. 1997. Човекът зад находките. Темпус, 1997.

Средства за оценяване:

Тест

Тест