ARHB021D История и археология на средновековна Европа

Анотация:

• Курсът е насочен върху усвояването на историческите понятия, познаване на основните писмени и археологически извори за Европа през Средните векове и тяхната интерпретация.

• На тази база ще се откроят основните характеристики, доктрини, политически и икономически модели, културни постижения и пр. на европейското развитие и изграждането на европейския свят.

• Анализ и работа с историческите извори и рефериране на основни трудове по този въпрос от съвременната историография.

прочети още
История и археология ДО

Преподавател(и):

проф. Цветанка Чолова  д-р
доц. Боян Думанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да анализират проблематиката, генезиса и изграждането на държавите и империите, политически и икономически и културни модели.

• Ще формират мнения за факторите на изграждане на европейския свят, приемствеността на държавните институции. Ролята на църквата и държавата в европейското общество.

2) могат:

• Да познават основните документи и източници, да боравят свободно с историческите понятия.

• Могат да анализират критично писмени извори, да познават основната историческата литература и да разграничават основните концепции и тези на отделните автори и школи.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна литература

История Европы. Т. II: Средневековая Европа. Отв. ред. Е. В. Гутнова и З. В. Удальцова. М., 1992

Льо Гоф, Ж. Цивилизацията на средновековния Запад. С., 1999

Николов, Й. Увод в общата медиевистика. С., 1994

Николов, Й. История на средновековния свят. С., Т. I-III, 1994, 1997, 2002

Допълнителна литература

Вачкова, В. Въображаеми и реални граници на ранносредновековна Европа. С., 2001

Гагова, К. Кръстоносните походи и България. С., 2004

Гюзелев, В. Папството и българите през Средновековието. С., 2009

Гюзелев, В. Апология на европейското средновековие. История, 1993, кн. 1, с. 1-14.

Заборов, М. А. История крестовых походов в документах и материалах. М., 1977

Льо Гоф, Ж. Интелектуалците на средновековния Запад. С., 1998

Льо Гоф, Ж. Търговци и банкери през Средновековието. б. м., 1999

Мутафчиев, П. Изток и Запад в европейското средновековие. С., 1999

Ришар, Ж. История на кръстоносните походи. С., 2005

Фавие, Ж. Карл Велики. С., 2002

Cameron, А. /B. Ward-Perkins/M. Whitby Late Antiquity: Empire and Successors, A. D. 425-600. The Cambridge Ancient History 14 (Cambridge 2000).

Clarke, H., B. Ambrosiani

Towns in the Viking Age (London-New York).1995.

Steuer, H. (Hrsg.) Zur Lebensweise in der Stadt um 1200 – Ergebnisse der Mittelalterarchäologie. Bericht über ein Kolloquium in Köln 1984. Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters, Beiheft 4 (Köln-Bonn 1986) 9-16.

Wikinger, Waräger, Normannen - Die Skandinavier und Europa 800-1200. Ausstellungskatalog (Uddevalla 1993).

Yorke, B. Kings and Kingdoms of Early Anglo-Saxon England (London 1990).

Извори:

Ангелов, А., Б.Примов, Г.Батаклиев. Богомилството в България, Византия и Западна Европа в извори. С., 1967

Христоматия по история на средните векове. Под ред.на И.Шапкарев и Б. Примов. С., 1975

Христоматия по история на средните векове. Първа част. Съставит. М. Йонов, Й. Николов. С., 1975

Documentary History of Western Civilisation. Ed. by M. Meyer.1989

English Historical Documents,vol.1-4.London,1979

Textes and documents d’histoire du Moyen Age. J.Calmette.1953

Средства за оценяване:

Тест

Реферат