PSYM198 Семинар: Консултативна практика IIІ част

Анотация:

Студентите представят своя собствена консултативна работа.

Основни теми:

- Специфични трудности в работата с различен тип пациенти (зависими, психосоматични , психози).

- Структуриране и поддържане на психоаналитичната рамка и неутралност.

- Консултативната техниката в психоаналитичната перспектива.

- Работа върху саморефлективните способности на студентите по време на консултацията.

- Психичният апарат като “работен инструмент” в консултацията.

- Добри, трудни и “стерилни” консултации; нарцистичните клопки на съблазняване, конфронтация и/или херметизиране на пациента.

- За опасностите от травматични повторения и/или декомпенсация на пациента (особено по време на консултацията).

- Разбиране и съобразяване със съпротивите и защитите в рамките на консултацията. Работа по заявката.

- От разшифроването на симптомите към компромисния израз на несъзнавани конфликти. Клинични прояви на идентификации, инвестиции, конфликти.

- Съпоставяне и “съвместяване” на психоаналитичната психопатология и психиатричната нозография в обсъжданията с психиатрите.

прочети още
Клинична психология - психоаналитична перспектива

Преподавател(и):

гл. ас. Светослав Савов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да откриват и разбират в психоаналитична насока клиничния материал от проведената консултация.

• Да разграничават и артикулират различните клинични и метапсихологични елементи спрямо основните типове психопатологични динамики и организации. Ще се стремят към възможното съпоставяне на своя коментар с психиатричната нозография.

• Да обсъждат стратегията и техниките за провеждане на дадената консултация, синтезирането на функционална диагностика /и евентуални прогностика и терапевтична индикация/, на базата на клиничния материал

2) могат:

• Самостоятелно да представят за обсъждане самостоятелни проведени консултации, да аргументират и артикулират различните клинични и метапсихологични елементи спрямо основните типове психопатологични динамики и организации.

• Да напишат структуриран и аргументиран коментар за консултирания от тях пациент. В контекста на работата в институции, да съобразяват и представят необходимата информация спрямо характера на професионални интереси и компетенция на изпратилия пациента за консултация (напр., психиатър, лекар, училищен психолог, и т.н.).
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Психоаналитична психология и психопатология

• Техника на консултиране

• Изготвяне на психологична оценка

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Макуилиямс, Н. (2018). Психоаналитична диагностика, София: Леге Артис

• Тодоров, О. (2015). Психоанализата. Фрагменти от едно въведение, София: Лик

• Фройд, А. (2000). Егото и защитните механизми, София: Лик

• Cooper, J. & Alfille, H. (1998). Assessment in Psychotherapy. London: Karnac Books

• Greenson,R.,(1973), The Technique and Practice of Psychoanalysis: vol.1, London : The Hogart Press 1973

• Kernberg, O. F. (1975). Borderline Conditions and Pathological Narcissism, New York: Jason Aronson

• McWilliams, N. (1999). Psychoanalytic Case Formulation. New York: The Guilford Press

• Sommers-Flanagan, J. & Sommers-Flanagan, R. (2009). Clinical Interviewing. Fourth Edition. New Jersey: John Wiley & Sons