PSYM125 Детска психиатрия

Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите с основните характеристики на психичните разстройства в детска възраст, клиничните прояви, методите на оценка, методите на работа с деца и семейства.

прочети още
Клинична психология - психоаналитична перспектива

Преподавател(и):

доц. Маргарита Станкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса:

1) знаят:

• Клиничните прояви на псиихичните разстройства в детска възраст.

• Някои методи за оценка на психичните разстройства в детска възраст.

• Целите, задачите и структурата на програмите за психосоциална рехабилитация при деца.

2) могат:

• Да провеждат психологично консултиране на деца с нарушения в развитието.

• Да участват в екип при структурирането на индивидуална програма за психосоциална рехабилитация.


Предварителни изисквания:
успешно завършен курс по психопатология

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Ачкова, М., Психиатрия, Знание, 1996

2. Голдберг, Д., С. Бенджамин, Ф.Крийд, Психиатрия в медицинската практика, 1997

3. Мавлов,Л., Фундаментална неврология, изд.Б.С. София,2000.

4. Речник по психология, превод от немски , изд. “Наука и изкуство”, 1989

5. Трифонов,Т., Обща психология. Изд. Памет, 1996

6. Матанова, В. Психология на аномалното развитие, 1998, С-я

7. Франк, В. Психиатрия, Сф. 1995

8. МКБ – 10, Психични и поведенчески разстройства, 1998

9. Пирьова, Б. Невробиологични основи на паметта, лекционен материал, 2005 г. www.nbu.bg

10. Сиймън Д., Кенрик Д., Психология, НБУ, София, 2002.

11. Стоименов, Й, Рачев, Ив., Психиатричен клиничен речник, 1994.

12. Клаус Г. И съавт., Речник по психология, Наука и изкуство, София 1989

13. Owens, R. E., D. E. Metz, A. Haas, Communication disorders, Allyn&Bacon, 2000

14. Kaplan, H., B. Sadock,J. Grebb, Synopsis of Psychiatry, W&W, 1994

15. Sherman C., Feinstein, Peter L., Giovacchini, Adolescent psychiatry: Vol. 3.: developmental and clinical studies /, New York : Basic Books , 1974

16. Freedman, D.X., Archives of general psychiatry / American Medical Association; Chicago : American Medical Association , 1992

17. Lewis, M., Child and adolescent psychiatry: a comprehensive textbook Baltimore : Williams & Wilkins, 1991

18. Perry, S., A DSM-III casebook of differential therapeutics: a clinical guide to treatment selection /, New York : Brunner/Mazel, 1985

Средства за оценяване:

курсова работа

самостоятелна работа