PSYM143 Психоаналитична психопатология ІІІ част

Анотация:

Курсът е продължение - трета част (30 часа) от цялостен курс по психоаналитична психопатология (90 часа), проведен през първите два семестъра (първа и втора част) на обучението.

• Курсът задълбочава диагностично-консултативната компетентност на студентите при работа с различни клинични синдроми и психопатологични прояви на психичните разстройства, съотнасяйки психоаналитичната нозография с психиатричната Международна Класификация на Болестите – Х ревизия (МКБ-Х).

• Целите на курса са:

o да задълбочи теоретичната компетентност на курсистите по отношение на клиничните изяви (симптоми и синдроми) на различните психични разстройства, така както са представени в МКБ-Х.

o да задълбочи уменията им за отдиференциране на различните психични организации, структури и психопатологични прояви на основата на критериите на МКБ-Х и на цялостна метапсихологична оценка на психичното функциониране.

o Да подпомогне ефективното интегриране и намирането на „общ език” от бъдещите клинични психолози в различните клинични бази и психиатрични практики.

прочети още
Клинична психология - психоаналитична перспектива

Преподавател(и):

проф. Емилия Алексиева  д-р
 Димо Станчев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Клиничните разграничения и метапсихологични характеристики на психоаналитичната нозография съотнесени с клиничните описания и диагностичните указания на психичните и поведенческите разстройства от Международната класификация на болестите – Х ревизия.

2) могат:

• Овладяват диагностично-консултативни умения в аналитичната перспектива, съчетаеми с психиатричната гледна точка, което да им позволи, след дипломиране, да работят с разнообразна психопатология, съобразно правомощията им на клинични психолози


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Да са завършили бакалавърска програма по психология.

• Да са преминали успешно курса Психоаналитична психопатология – І и II частФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Основна

• Лапланш Ж., Понталис Ж.Б., Речник на психоанализата, София, Колибри, 2009.

• Атанасов Н., Теории за психичното развитие в психоанализата, София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 2009.

• Бренър Ч., Психоанализа – основен курс, София, Фондация отворено общество, 1993.

• Томе Х., Кехеле Х., Учебник по психоаналитична терапия, София, Нов български университет, 2009.

• Тодоров О, съставител и редактор, Съвременната психоанализа: срещи в България, София, ИК ЛИК, 2004.

• Кейсмънт П. Дж., Да се учим от пациента, София, Издателство „Лик”, 1999.

• Уиникът Д., От педиатрия към психоанализа, София, Център за психосоциална подкрепа и Българско пространство за психоанализа, 2008.

• Уиникът Д., Игра и реалност, София, Издателство „Лик”, 1999.

• Дойч Х., Загадката на жената, София, Eurasia Academic Publishers, 1997.

• Фройд З. (1905) Три студии върху теорията на сексуалността, Психология на сексуалността, София, Христо Ботев, 1991

• Фройд З. (1915) Нагоните и тяхните превръщания, Отвъд принципа на удоволствието, София, Наука и изкуство, 1992

• Фройд З. (1915) Изтласкването, Отвъд принципа на удоволствието, София, Наука и изкуство, 1992

• Фройд З. (1915) Несъзнаваното, Отвъд принципа на удоволствието, София, Наука и изкуство, 1992

• Фройд З. (1916) Скръб и меланхолия, Анатомия на чувствата, София, Евразия, 1994

• Фройд З. (1916/1917) Въведение в психоанализата, София, Наука и изкуство, 1990

• Фройд З. (1920) Отвъд принципа на удоволствието, Отвъд принципа на удоволствието, София, Наука и изкуство, 1992

• Фройд З. (1923) Аз и то, Отвъд принципа на удоволствието, София, Наука и изкуство, 1992,

• Фройд З. (1924) Загубата на реалността при неврозата и психозата

• Фройд З. (1924) Невроза и психоза

• Фройд З. (1926) Задръжка, симптом и страх, Анатомия на чувствата, София, Евразия, 1994

• Фройд А. (1936) Егото и защитните механизми, София, ЛИК, 2000

• Фройд З. (1937) Анализата – крайна и безкрайна, Изкуството на психоанализата, София, Евразия, 1994

• Допълнителна

• Фройд З. (1900) Тълкуване на сънищата, София, Евразия, 1994

• Фройд З. (1908) Характер и анална еротика, Тайната на живота, София, Евразия, 1994

• Фройд З. (1908) За инфантилните теории за сексуалността, Анатомия на чувствата, София, Евразия, 1994

• Фройд З. (1911) За двата принципа на психичната реалност, Отвъд принципа на удоволствието, София, Наука и изкуство, 1992

• Фройд З. (1912) Типовете невротична етиология, Катарзис, София, Евразия, 1997

• Фройд З. (1914) Към въведение в нарцисизма, Психология на сексуалността, София, Христо Ботев, 1991

• Фройд З. (1916) За нагоновите трансформации и аналната еротика, Анатомия на чувствата, София, Евразия, 1994

• Фройд З. (1924) Разпадането на едиповия комплекс, Анатомия на чувствата, София, Евразия, 1994

• Фройд З. (1931) За женската сексуалност, Анатомия на чувствата, София, Евразия, 1994

• Фройд З. (1938) Очерк по психоанализа, Изкуството на психоанализата, София, Евразия, 1994

• Grunberger B. (1971) Le narcissisme. Edition Payot

• Bergeret J. (1985) Psychologie pathologique – theorique et clinique. Masson

• Bergeret J. (1999) Narcissisme et etats-limites. Dunod, Paris

• Kernberg O. (1997) Les troubles limites de la personnalite. Dunod, Paris

• Kernberg O. (1988) La personnalite narcissique. Editions Privat

• Green A. (1990) La folie privee. Psychanalyse des cas-limites. Edition Gallimard

Средства за оценяване: