MALM339 Стажантска практика по испански език

Анотация:

Целта на курса е даде на студентите възможност да приложат придобитите теоретични знания и да им помогне да открият своите силни и слаби страни като преподаватели по испански език.

прочети още
Лингводидактика

Преподавател(и):

гл. ас. Магдалена Караджункова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) могат:

• да изготвят урочни планове;

• да преподават испански език в начален и среден курс по предварително изготвени урочни планове;

• да работят с учебна документация (личен картон на ученика, главна книга, електронен дневник и др.)

2) знаят

• да използват критично учебника по съответния чужд език;

• да изготвят допълнителни учебни материали.

• да водят учебна документация (личен картон на ученика, главна книга, електронен дневник и др.
Предварителни изисквания:
Да владеят испански език на ниво С1 и по-високо по Европейската езикова рамка. Да имат задълбочени теоретични познания по методика на чуждоезиковото обучение.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Основна:

1. Димитрова, С. и Ташевска, С. (2004) Педагогическо портфолио за стажант-учители по чужд език. София: НБУ

2. Newby, D. et al. (2007) European Portfolio for Student Teachers of Languages: а reflection tool for language teacher education, Graz: Council of Europe (испанска версия)

3. Обща европейска езикова рамка, изд. Релакса, Варна, 2006

• Допълнителна:

1. Димитрова-Гюзелева, С. (2007) Професионална подготовка на учителя по чужд език, София: Изд. на НБУ и “Селекта”

2. Стефанова, П. (1999) Методика на чуждоезиковото обучение. София: Изд. “Парадигма”

3. Стефанова, П. (2007) “Чуждоезиковото обучение – учене, преподаване, оценяване. София: Изд. “Сиела”

4. Alonso, E. (2012) Soy Profesor/a: Aprender a Ensenar: 1 y 2, Madrid, EDELSA

5. Varios autores (2008) Gramatica Basica del Estudiante de Espanol, Barcelona Difusion

6. CVC. Ensenanza. Biblioteca del profesor de espanol -

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/default.htm

7. Todoele.net - http://www.todoele.net .

8. MarcoEle: revista de Didactica Espanol como Lengua Extranjera - http://marcoele.com/, 2018 г.