HACM130 Храмово пространство и монументална живопис

Анотация:

Целта на курса ие да запознае студентите - магистри с принципите на организация на различните типове стенописни ансамбли.

прочети още
Сравнително изкуствознание

Преподавател(и):

доц. Оксана Минаева  д-р
гл. ас. Владимир Димитров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1.Студентите познават символичното и литургично предназначение на отделните елементи на православния храм

2. Студентите знаят и могат да интерпретират различните композиционни похвати

3. Студентите разширяват познанията си за християнската иконография и художествен език
Предварителни изисквания:
1. Познания по средновековно и възрожденско православно изкуство

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Храмът като символична форма
 2. Стенописна украса на купола
 3. Стенописна украса на различните видове сводове
 4. Стенописна украса на олтарното пространство
 5. Стенописна украса на наоса
 6. Стенописна украса на притвора, външния притвор и галериите
 7. Стенописна украса на фасадите
 8. Стенописна украса на манастирските трапезарии
 9. Стенописна украса на църквите-костници
 10. Стенописна украса на фиалите
 11. Посещение in situ

Литература по темите:

в ел. система Мудъл

Средства за оценяване:

есе

изготвяне на проект за стенописна украса на храм