HACM130 Храмово пространство и монументална живопис

Анотация:

Целта на курса ие да запознае студентите - магистри с принципите на организация на различните типове стенописни ансамбли.

прочети още
Сравнително изкуствознание

Преподавател(и):

доц. Оксана Минаева  д-р
гл. ас. Владимир Димитров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1.Студентите познават символичното и литургично предназначение на отделните елементи на православния храм

2. Студентите знаят и могат да интерпретират различните композиционни похвати

3. Студентите разширяват познанията си за християнската иконография и художествен език
Предварителни изисквания:
1. Познания по средновековно и възрожденско православно изкуство

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

в ел. система Мудъл

Средства за оценяване:

есе

изготвяне на проект за стенописна украса на храм